تعیین کننده های رفتارهای بهداشتی در مسافران هوایی فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی

پیام:
چکیده:
مقدمه
در پروازهای هوایی نیز سلامت از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی تعیین کننده های رفتار بهداشتی در مسافرت های هوایی در مسافران هوایی فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی انجام شده است.
روش بررسی
این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی (cross-sectional) می باشد. در این پژوهش تعداد 349 نفر از مسافران هوایی در فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز به روش نمونه گیری در دسترس مورد بررسی قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخت که شامل سه بخش مشخصات دموگرافیک، سنجش سازه های تئوری و سوالات مربوط به رفتار بود استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه در حد مطلوب گزارش گردید. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS انجام شد و از شاخص های توصیفی و آزمون های آماری مناسب مانندضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون استفاده گردید.
یافته ها
میانگین و انحراف معیار نمره کلی رفتارهای بهداشتی 65/5±20/8 بود. از بین سازه ها بالاترین نمره، مربوط به منافع درک شده وکمترین نمره در سازه راهنما برای عمل بدست آمد. بین رفتار بهداشتی و سازه حساسیت درک شده، شدت درک شده، منافع درک شده، موانع درک شده، خودکارآمدی و راهنما برای عمل ارتباط معنادار آماری وجود داشت (01/0 >p). منافع درک شده، موانع درک شده، خودکارآمدی و راهنما برای عمل تبیین کننده رفتار بهداشتی بوده و منافع درک شده (001/0p=و 25/0β=) بیشترین وحساسیت درک شده (056/0p= و 032/0β =) کمترین تبیین کنندگی را داشتند. همچنین مجموع سازه های تئوری 9/27 درصد(279/0R2=) تغییرات رفتار بهداشتی را تبیین نمودند.
نتیجه گیری
رفتارهای بهداشتی در مسافران هوایی در وضعیت نامطلوبی قرار داشت. برنامه های مداخلاتی جهت ارتقاء این رفتارها توصیه می گردد. از آنجا که در مطالعه اخیر منافع درک شده بیشترین قدرت تببین کنندگی را داشت، بنابراین متخصصان بهداشتی در مداخلات بایستی از استراتژی های تغییر رفتار بهره گیرند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
11 -25
لینک کوتاه:
magiran.com/p1792465 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.