بررسی بیان ژن های GPX3و NRF2 در اووسیتهای موش مدل تخمدان پلی کیستیک تحریک تخمک گذاری شده

چکیده:
زمینه و هدف
شایع ترین اختلال در عملکرد تخمدان، سندرم تخمدان پلی کیستیک (Polycystic Ovary- PCO) می باشد. در این مطالعه بیان ژن های GPX3 و NRF2 دخیل در بلوغ تخمک در طی فرآیند تحریک تخمک گذاری در موش مدل تخمدان پلی کیستیک مورد ارزیابی قرار گرفت.
روش کار
در این مطالعه تجربی، موش های ماده بالغ به گروه های کنترل، شم، PCO، کنترل تحریک شده، شم تحریک شده و PCO تحریک شده تقسیم شدند. به مدت دو هفته وزن موش ها و میزان هورمون های FSH و LH در همه گروه ها بررسی شد. در گروه های تحریک شده، پس از گذشت 14 ساعت از تحریک تخمک گذاری تخمک های بالغ از ناحیه لوله فالوپ برداشت و بیان ژن های Gpx3 و Nrf2 با Real time PCR ارزیابی شد. همچنین بافت تخمدان در همه گروه ها رنگ آمیزی و مطالعات مورفومتری انجام گرفت. نتایج بررسی ها با نرم افزار SPSS و با ANOVA و تست Tukey تحلیل شد.
یافته ها
بررسی های مورفومتری در گروه PCO حضور کیست های متعدد در ناحیه قشر و مرکز تخمدان در این گروه را نشان داد. میزان هورمون های LH و FSH در گروه PCO نسبت به گروه های کنترل و شم افزایش معنی داری را نشان داد (05/0p≤ ). در گروه های تحریک شده، میزان هورمون های FSH و LH در موش ها تفاوت معنی داری را بین گروه PCO تحریک شده با گروه های کنترل تحریک شده و شم تحریک شده نشان نداد. میزان بیان ژن های Gpx3 و Nrf2 در گروه PCO تحریک شده، کاهش معنی داری نسبت به گروه های کنترل و شم تحریک شده داشت (05/0p≤ ).
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان می دهد که زمان بلوغ تخمک در موش های گروه PCO تحریک تخمک گذاری شده نسبت به سایر گروه ها متفاوت است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
11 -21
لینک کوتاه:
magiran.com/p1792818 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.