مقایسه تاثیر واکسن دوگانه استرپتوکوکوزیس (Lactococus garvie و Streptococcus iniae) ایرانی و واکسن خارجی بر شاخص های رشد و ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

چکیده:
استرپتوکوکوزیس / لاکتوکوکوزیس بیماری مهم صنعت آبزی پروری بویژه قزل آلای رنگین کمان ((Oncorhynchus mykis می باشد. هدف از این تحقیق مقایسه ی تاثیر واکسن دوگانه ی استرپتوکوکوزیس خارجیLactococus garvie) و (Streptococcus iniae و واکسن تولیدی داخل بر پاسخ های ایمنی شامل فعالیت کمپلمان، میزان لیزوزیم سرم، قدرت باکتری کشی و انفجار تنفسی (احیاء NBT) و برخی شاخص های خونی شامل شمارش کلی گلبول های قرمز و سفید و درصد هماتوکریت و همچنین عملکرد رشد شامل وزن اولیه، وزن پایانی، درصد افزایش وزن بدن، میزان رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی، میزان کارآیی پروتئین، درصد افزایش وزن بدن و فاکتور وضعیت در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بود. برای انجام این مطالعه تعداد 630 قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان با وزن حدود 3±26 گرم در سه تیمار واکسن خارجی، واکسن ایرانی و شاهد تقسیم و طی یک دوره 60 روزه و در روزهای صفر، 14، 30، 45 و 60 روز پس از واکسیناسیون نمونه گیری انجام شد. نتایج حاصله نشاندهنده افزایش شاخص های خونی و پاسخ های ایمنی اندازه گیری شده در ماهیان قزل آلای واکسینه نسبت به گروه کنترل از روز 14 تا 60 آزمایش می باشد که مقدار آنها در گروه واکسن خارجی بیشتر از دو گروه دیگر بود. همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که واکسن ایرانی تاثیر بهتری بر عملکرد رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان نسبت به گروه واکسن خارجی و گروه کنترل داشته است. با توجه به نتایج کلی این مطالعه، واکسیناسیون با واکسن خارجی و داخلی توانسته است تاثیر مثبتی بر روی شاخص های سلامت ماهی داشته باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
28 -42
لینک کوتاه:
magiran.com/p1793073 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.