بررسی همبستگی بین نتایج آزمون های پاسخ برانگیخته شنوایی با محرک گفتاری و کشف فاصله در نویز در کودکان دچار اختلال پردازش شنوایی مرکزی سنین 8 تا 12 سال

پیام:
چکیده:
مقدمه و اهداف

پردازش زمانی شنوایی را می توان به صورت درک پوش زمانی یا تغییر ویژگی های دیرشی صوت در فاصله زمانی محدود و مشخص توصیف کرد و احتمال دارد در اکثر پردازش-های دیگر مانند مکان یابی، تمایز، پردازش الگو، یکپارچگی دوگوشی و تفکیک دوگوشی تا حدی نقش داشته باشد. حدت زمانی جزئی از حداقل مجموعه آزمون پردازش شنوایی مرکزی می باشد. آزمون فاصله در نویز ابزار باارزشی در تشخیص نقص های حدت زمانی می باشد. پاسخ شنوایی ساقه مغز نیز با استفاده از محرک گفتاری مناسب، پردازش ویژگی های زمانی گفتار و نیز فعالیت ساقه مغز در پاسخ به آغاز محرک را نشان می دهد. از آنجا که GIN و ABR مرکب توانایی حدت زمانی را بررسی می کنند. در مطالعه حاضر میزان همبستگی این دو آزمون و نیز امکان استفاده آزمون cABR به عنوان آزمون الکتروفیزیولوژیک پردازش زمانی در مجموعه آزمون تشخیص اختلال پردازش شنوایی مرکزی بررسی شده است.

مواد و روش ها

20 کودک 8 تا 12 سال که با استفاده از چهار آزمون، اختلال پردازش شنوایی مرکزی آن ها تشخیص داده شده بود در این بررسی شرکت کردند و آزمون GIN برای همه آن ها انجام شد. سپس برای 9 نفر از این کودکان آزمون های ABR و cABR نیز انجام شد و نتایج آزمون GIN با نتایج آزمون ABR و cABR مقایسه شد.

یافته ها

بر اساس نتایج آزمون GIN این کودکان در پردازش زمانی نقص داشتند و این نتایج با آزمون cABR نیز تایید شد. بررسی همبستگی نشان داد بین آستانه کشف فاصله در آزمون GIN و شیب مجموعه V-A در آزمون cABR همبستگی وجود دارد.

نتیجه گیری

هر دو آزمون GIN و ABR می تواند پردازش زمانی را بررسی کند، اما با توجه به عدم لزوم مشارکت فرد در آزمون cABR می توان برای بررسی در سنین پایین و افرادی که قادر به پاسخگویی در آزمون های رفتاری نیستند، از آن استفاده کرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
23 -30
لینک کوتاه:
magiran.com/p1793115 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.