تاثیر آموزش رفتارهای مراقبت از خود بر وضعیت پرفشاری خون در زنان یائسه مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی فرشچیان شهر همدان در سال 1394

چکیده:
مقدمه
بیماری پرفشاری خون یکی از علل اصلی مرگ و میر در جهان شناخته شده است که سالیانه هزینه های سنگینی بر اقتصاد بهداشت جهانی تحمیل می نماید. با تبعیت از رفتارهای مراقبت از خود می توان بیماری های مزمن از جمله فشارخون را کنترل و از عوارض آن پیشگیری نمود.لذا مطالعه ای با هدف تعیین تاثیر آموزش رفتارهای مراقبت از خود بر وضعیت پرفشاری خون در زنان یائسه انجام شد.
مواد و روش ها
این مطالعه یک پژوهش نیمه تجربی است. در این مطالعه 70 نفر از زنان یائسه مبتلا به پرفشاری خون که به بیمارستان فرشچیان همدان مراجعه نمودند به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به روش تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه مشخصات دموگرافیک جمع آوری گردید. ابتدا پرسشنامه توسط هر دو گروه تکمیل و فشارخون هر دو گروه اندازه گیری شد. دو ماه بعد از مداخله آموزشی مجددا فشارخون هر دو گروه اندازه گیری و پرسشنامه تکمیل گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS/20 استفاده شد.
یافته ها
نتایج مطالعه نشان داد که در گروه آزمون بعد از مداخله، میانگین فشارخون سیستولیک از 1.25±147.45 به 4.86±133 میلیمتر جیوه و فشارخون دیاستولیک از 71.±84.28 به 3.69±82.14 میلی متر جیوه به صورت معنی داری کاهش یافت(0/05> P).
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان داد که آموزش مراقبت از خود به بیماران، توسط پرسنل بهداشتی و درمانی می تواند به عنوان یک روش کم هزینه و موثر در ارتقاء سطح سلامت آنها بکارگرفته شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
121
لینک کوتاه:
magiran.com/p1794440 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.