خلق اجتماعی و رفتار سرمایه گذاران؛ شواهدی از رفتار جمعی سرمایه گذاران در ماه های مذهبی

چکیده:
پژوهش ها نشان داده دین عامل موثری بر شکل گیری خلق اجتماعی است. لذا می توان تاثیر دین بر تورش های رفتاری که متاثر از خلق اجتماعی است را موردبررسی قرار داد. پدیده رفتار جمعی در زمره چنین تورش هایی قرار می گیرد. پژوهش حاضر ازجمله پژوهش های پس رویدادی است که با استفاده از داده های مشاهده شده، احتمال بروز رفتار جمعی در سه ماه مذهبی محرم، رمضان و ذی الحجه را موردبررسی قرار داده است. با بررسی 1206 روز مبادلاتی بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1393-1389، نتایج پژوهش نشان می دهد که احتمال وجود این رفتار در ماه های مذهبی بیش از سایر ماه های سال است و در بین ماه های مذهبی نیز ماه رمضان بیشترین تاثیر را بر شکل گیری رفتار جمعی دارد. همچنین تئوری ها احتمال بروز رفتار جمعی در عملکرد بالا یا پایین، یا در حجم بالا و پایین بازار سهام را مطرح کرده است. ازاین رو با انجام آزمون های قوت، احتمال بروز رفتار جمعی تحت تاثیر حجم و عملکرد بازار بررسی شد، اما الگوی مشخصی در این زمینه مشاهده نشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
29 -42
لینک کوتاه:
magiran.com/p1794494 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.