تاثیر ژن های مقاومت انتقال یافته از نخودفرنگی (Pisum sativum) به کلزا (Brassica napus) علیه بیماری پوسیدگی اسکروتینیائی ساقه (Sclerotinia scleritiorum)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
یکی از بیماری های مخرب کلزا در دنیا، پوسیدگی اسکروتینیائی ساقه ناشی از قارچ (Sclerotinia scleritiorum) است. اطلاعات کمی در مورد مقاومت به این بیماری در دست است. در این تحقیق، تاثیر سه ژن مربوط به مقاومت به بیماری که از گیاه نخودفرنگی منشا گرفته و به کلزا منتقل شده اند علیه بیماری پوسیدگی ساقه با استفاده از سه ترانس ژن (Transgene) PR10.1، Chitinase و DRR206 در قالب دو آزمایش بررسی شد. در آزمایش اول سه ترانس ژن از رقم کلزای حامل آن ها (رقم Westar) به چهار رقم تجاری MillenniUM 03، Apollo، Sentry و OAC Triton منتقل شدند تا تاثیر پس زمینه های مختلف ژنتیکی پاسخ به بیماری بررسی شود. این کار از طریق تلاقی ارقام تجاری با لاین های تراریخته، و به دنبال آن تلاقی های برگشتی با ارقام تجاری انجام شد. در آزمایش دوم، ایده تجمیع دو به دوی ترانس ژن های سه گانه آزمون شد. برای این منظور تلاقی معمولی بین لاین های تراریخته Westar برای ترکیب های مختلف بین ترانس ژن ها انجام شد. برای غربالگری گلخانه ای بیماری از سه روش آزمون ساقه، مایه زنی دمبرگ و سنجش برگ استفاده شد. بر اساس نتایج آزمون های غربالگری، در آزمایش اول بهترین کاهش بیماری در ترکیب ترانس ژن PR10.1 در ارقام Sentry و Apollo مشاهده شد و در آزمایش دوم ترکیب PR10.1×DRR206 بهترین میانگین را داشت. در مجموع ترانس ژن PR10.1 بهترین عملکرد را در کاهش بیماری داشت. لاین های نویدبخش فوق الذکر را می توان در شرایط مزرعه ای نیز آزمون کرد تا در صورت تائید، به ثبت و تجاری سازی آنها منتهی می شود
زبان:
فارسی
صفحات:
243 تا 263
لینک کوتاه:
magiran.com/p1795031 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!