بررسی اثرات ضد دردی اسانس مرزه ی بختیاری به روش صفحه داغ و غوطه وری دم در موش کوچک آزمایشگاهی

چکیده:
زمینه و هدف
با توجه به عوارض جانبی متعدد داروهای ضددرد صناعی، توجه محققان به یافتن عوامل ضد درد جدید با عوارض کمتر معطوف شده است. هدف از این مطالعه شناخت اثرات ضد دردی اسانس گیاه مرزه بختیاری در موش سوری بود.
روش بررسی
در این مطالعه 80 سر موش کوچک نر نژاد NMRI به طور تصادفی به 5 گروه تقسیم شدند: گروه ها شامل گروه کنترل، گروه های دریافت کننده ی اسانس، اسانس مرزه ی بختیاری در دوزهای 25، 50 و 100 میلی گرم بر کیلوگرم و گروه دریافت کننده ی مورفین در دوز 10 میلی گرم بر کیلوگرم بود. پس از تزریقات داخل صفاقی مورفین و اسانس، پاسخ به درد به کمک تست های صفحه داغ و غوطه وری دم تعیین گردید.
یافته ها
دوز 100 میلی گرم بر کیلوگرم اسانس مرزه بختیاری اثرات ضددردی معنی داری را در مقایسه با گروه کنترل در تست صفحه داغ نشان داد (05/0P<)، اما دوز های 25 و 50 میلی گرم بر کیلوگرم فاقد اثرات معنی دار بودند. تزریق داخل صفاقی اسانس مرزه ی بختیاری در دوز 100 میلی گرم بر کیلوگرم سبب افزایش مقاومت به آب داغ در زمان های 0، 2، 4 و 6 دقیقه پس از آغاز آزمون غوطه وری دم شد (05/0P<).
نتیجه گیری
نتایج مطالعه حاضر حاکی از اثرات ضددردی اسانس مرزه ی بختیاری در موش های سوری بود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
103 -112
لینک کوتاه:
magiran.com/p1795339 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.