بررسی تاثیر اجرای الگوی توانمندسازی خانواده محور بر کیفیت زندگی بیماران تحت جراحی پیوند کلیه

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف
پیوند کلیه یکی از درمان های اصلی بیماران با مرحله نهایی بیماری کلیه می باشد. پیوند کلیه اگرچه می تواند موجب بقای طولانی و کاهش هزینه گردد، اما عاری از عوارض نبوده و کیفیت زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد. با توجه به این که ارتقاء کیفیت زندگی در این بیماران از اهمیت ویژه ای برخوردار است، لذا این مطالعه باهدف تعیین تاثیر اجرای الگوی توانمندسازی خانواده محور بر کیفیت زندگی بیماران پیوند کلیه مراجعه کننده به درمانگاه پیوند مرکز آموزشی درمانی بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه در سال 1395 انجام گرفت.
مواد و روش کار
پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی با دو گروه مداخله و کنترل بود که بر روی 60 بیمار و 60 عضو فعال خانواده واجد معیارهای ورود مراجعه کننده به مرکز پیوند مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه در سال 1395 انجام شد. پس از نمونه گیری به روش در دسترس، نمونه ها به طور تصادفی به دو گروه مداخله (30 بیمار همراه با 30 عضو فعال خانواده) و کنترل (30 بیمار و 30 عضو فعال خانواده) تقسیم شدند. ابزارهای پژوهش، پرسش نامه اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه اختصاصی پیوند کلیه KTQ25 بود که در دو مرحله قبل و بعد از اجرای الگوی توانمندسازی خانواده محور تکمیل شد. برای گروه مداخله الگوی توانمندسازی خانواده محور در چهار محور تهدید درک شده، مشکل گشایی، مشارکت آموزشی و ارزشیابی در قالب 11 جلسه آموزشی گروهی و پیگیری به مدت 2 ماه انجام گرفت. به منظور تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.
یافته ها
در این مطالعه نتایج آزمون آماری تی مستقل نشان داد که بعد از مداخله، بین میانگین نمره کیفیت زندگی گروه مداخله و کنترل تفاوت آماری معنی دار وجود داشت (0001/0>p). میانگین نمره کل کیفیت زندگی در گروه مداخله قبل از مداخله 05/1±97/3 بود که بعد از مداخله به 77/0±80/5 افزایش یافت که این تفاوت معنی دار بود (0001/0>p). آزمون t مستقل نشان داد که میانگین نمره کل کیفیت زندگی بین گروه مداخله و کنترل پس از مداخله تفاوت معنی دار دارد (05/0> p). بحث و
نتیجه گیری
نتایج پژوهش نشان داد که اجرای الگوی توانمندسازی خانواده محور بر کیفیت زندگی بیماران پیوند کلیه موثر است. بنابراین ایجاد یک برنامه مراقبتی جامع با حضور خانواده ها همراه با پیگیری مداوم برای بیماران پیوند کلیه پیشنهاد می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
724 -732
لینک کوتاه:
magiran.com/p1795643 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.