بررسی اثر تغییر اقلیم بر جریان ورودی به آبگیر سد درودزن در استان فارس طی دوره های آتی

پیام:
چکیده:
ارزیابی دگرگونی و آسیب پذیری ناشی از تغییر اقلیم جهت برنامه ریزی آینده منابع آب ضروری می باشد. در این تحقیق، شبیه سازی های اقلیمی با کاربرد 4 شبیه ساز گردش عمومی(GCM) ارائه شده در گزارش چهارم ارزیابی تحت دو نمایشنامه ی انتشار A2و B1 انجام شده است. نتایج نشان دادند که میانگین تغییرات دما بین 13/0- تا 96/0 و 72/0 تا 85/1 درجه ی سانتیگراد به ترتیب برای دوره های 2038-2016 و 2061-2039 می باشد. علاوه بر این، میانگین تغییرات بارندگی ماهانه ی شبیه سازی شده دوره های مذکور نسبت به دوره ی مشاهداتی(2010-1988) به ترتیب بین 5/3- تا 182 و 7/20- تا 123درصد است. همچنین، شبیه سازی بارش- رواناب روزانه با کاربرد شبیه ساز IHACRESS انجام شد، چنان که میزان R2 برای واسنجی و صحت سنجی در بهینه ترین حالت به ترتیب برابر با 684/0 و 635/0 به دست آمده است. به طورکلی، میانگین حجم رواناب سالانه ورودی به آبگیر سد درودزن طی دوره های آتی نسبت به دوره ی پایه به ترتیب به میزان 4/8 و 15/28 درصد کاهش خواهد یافت. علاوه بر این، بیشترین کاهش در میانگین حجم رواناب ماهانه ی حوضه طی دوره های آتی به ترتیب برابر با 34/42 و 13/54 درصد در نوامبر نسبت به دوره ی پایه پیش بینی شده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
83 -97
لینک کوتاه:
magiran.com/p1795949 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.