پژوهش های مدیریت ورزشی دانشگاه تهران: تحلیل محتوا

نویسنده:
چکیده:
سابقه و هدف
قدرت یک رشته دانشگاهی به بدنه دانش متمایزی است که بوسیله رشته دیگری فراهم نشده باشد. پژوهش ها در قالب پایان نامه و رساله می بایست بخش وسیعی از این بدنه را بسازند. تحقیق حاضر به بررسی این قالب ها در جهت ساخت دانش جدید در حوزه مدیریت ورزشی می پردازد.
مواد و روش ها
روش تحقیق توصیفی و مسیر اجرا تحلیل محتواست. جامعه آماری تحقیق متشکل از 167 پایان نامه و رساله است که از سال 1390 لغایت 1395 به چاپ رسیده اند. ابزار تحقیق، برگه کد گذاری متعلق به قاسمی و همکاران و ضریب توافق (پی اسکات) بین کدگذاران 0/79 بوده است. آزمون خی دو در سطح معناداری 0/05 نیز برای مقایسه گروه ها استفاده گردید.
یافته ها
52/8% پژوهش ها به هیچ رشته ورزشی اشاره نکرده اند. از بین مابقی مطالعات 14/8% در خصوص فوتبال یا فوتسال و بازیکنان و مربیان و یا سازمان های مدیریتی این رشته بوده است. اکثر عناوین از رشته های دیگر مانند مدیریت است و به موضوعات برخاسته از رشته تربیت بدنی که جزء ویژگی های آن محسوب می شود مانند وضعیت اردو (0/6%)، اوقات فراغت (0/6%) و رویداد ورزشی (1/7%) کمتر پرداخته شده است. اگرچه گرایش های بازاریابی، اماکن و رویدادهای ورزشی هم زمان در دانشکده افتتاح شدند، ولی در 10/3% از مستندات، بازاریابی آمیخته متغیر اول است و گرایش کمتری به دو عنوان دیگر بوده است. 51/7% پژوهش ها با فرضیه و 46/6% با سوال شروع شده است. بین موضوعات تحقیق و رشته های ورزشی بر اساس اساتید راهنما تفاوت معنی دار مشاهده شد.
نتیجه گیری
برای ساخت بدنه دانش در مدیریت ورزشی علاوه بر موضوعات مشترک می بایست توجه به موضوعات تخصصی تر که برخاسته از زمینه ورزش هستند، مد نظر دانشجویان، اساتید و برنامه ریزان این رشته قرار گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -51
لینک کوتاه:
magiran.com/p1796108 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!