تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه های دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز (1394-1388)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف
یکی از شیوه های مهم ارزیابی وضعیت بهره برداری منابع مورد استفاده دانشجویان در تدوین پایان نامه ها، تحلیل استنادی است. هدف این پژوهش، بررسی وضعیت استناد در پایان نامه های دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز طی سال های 1394- 1388 می باشد.
مواد و روش ها
برای انجام این پژوهش از روش تحلیل استنادی استفاده شده است و جامعه آماری این پژوهش را 3048 استناد تشکیل می دهد که از منابع و مآخذ 20 عنوان پایان نامه دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشگاه شهید چمران اهواز استخراج گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اکسل استفاده شد.
یافته ها
یافته ها نشان داد که نشریات با تعداد 1696 استناد (55/64%) بالاترین میزان استناد را دارند و میانگین متوسط استناد برای هر پایان نامه 152/4 استناد است، همچنین استناد به منابع لاتین بیشتر از میزان استناد به منابع فارسی است. زبان انگلیسی با 2050 استناد (67/27%) بیشترین استناد را دارد. الگوی نویسندگی مقالات فارسی و لاتین بیشتر به صورت یک نویسندگی می باشد. پراستنادترین مولفان و منابع، نیم عمر منابع شناسایی شدند. میزان استناد دانشجویان به تولیدات علمی استادان راهنما و مشاور بسیار کم است؛ به طوری که از مجموع 3048 استناد فقط 180 استناد (5/90 %)از کل استنادها مربوط به آثار علمی استادان راهنما و مشاور بوده است.
نتیجه گیری
در نگارش پایان نامه ها بیشتر از منابع لاتین استفاده شده است. منابع و مولفان پراستناد مشخص شده می تواند در انتخاب منابع کتابخانه به کار گرفته شود و با توجه به نیم عمر منابع که معیاری برای سنجش تازگی منابع است، می توان نتیجه گرفت که از منابع جدید استفاده نشده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
26 تا 35
لینک کوتاه:
magiran.com/p1796114 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!