چینه نگاری زیستی و ایزوتوپی گذر سنومانین - تورونین و تغییرات وابسته به رویداد بی اکسیژنی اقیانوسی 2 در برش هلول در غرب کرمانشاه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
بررسی توالی رسوبی بازه زمانی آشکوبزهای سنومانین - تورونین در برش هلول واقع در ناحیه زمین شناسی لرستان و غرب کرمانشاه، با استفاده از مطالعات زیست چینه نگاری و ریز دیرینه شناسی فرامینیفرهای پلانکتون به شناسایی بیوزون های Rotalipora cushmani، Helvetoglobotruncana helvetica وWhiteinella archaeocretacea منجر شد. بیوزون Whiteinella archaeocretacea معرف مرز آشکوب های سنومانین و تورونین است و توسعه این بیوزون در برش چینه ایی هلول، رسوب گذاری پیوسته در این بازه زمانی را نشان می دهد؛ هرچند که افزایش اعتبار این نتیجه، باید به وسیله نمونه برداری دقیق تر ارزیابی شود. در بازه بیوزون مذکور، فرامینیفرهای پلانکتونیک با حجرات طویل شده همچون Muricohedbergella simplexنسبتا فراوان هستند. مطالعات ایزوتوپی انجام شده در این مطالعه نشان داده است که در بخش انتهایی بیوزون Rotalipora cushmani تا بخش زیرین بیوزون Helvetoglobotruncana helvetica، یک روند افزایشی - کاهشی با دو چکاد مثبت مشخص در نسبت ایزوتوپی پایدار کربن در قبل و پس از زون Whiteinella archaeocretacea توسعه یافته است. این روند را می شود معادل چکادهای افزایشی ناشی از رویداد بی اکسیژنی اقیانوسی 2 در حوضه نوتتیس در نظر گرفت.
زبان:
فارسی
صفحات:
53 تا 68
لینک کوتاه:
magiran.com/p1797060 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!