رابطه شفقت خود با شدت درد، فاجعه آفرینی، خودکارآمدی درد و عواطف در زنان مبتلا به درد عضلانی- اسکلتی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
درد یکی از رایج ترین مشکلات بهداشتی است. ذاتا پژوهش با هدف بررسی رابطه شفقت خود با شدت درد، فاجعه آفرینی، خودکارآمدی درد و عواطف در زنان مبتلا به درد عضلانی- اسکلتی انجام گرفت.
مواد و روش ها
روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. بدین منظور از بین زنان مبتلا به درد های عضلانی- اسکلتی مراجعه نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت 180 ،1394 کننده به کلینیک ها و مطب های خصوصی ارتوپدی در زمستان کنندگان به ابزار های پژوهش شامل پرسشنامه های شفقت خود، چند بعدی درد، فاجعه آفرینی درد، خودکارآمدی درد، عواطف مثبت و منفی پاسخ دادند. همچنین داده های حاصل از پژوهش با استفاده از ضرایب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
نتایج تحلیل همبستگی پیرسون حاکی از وجود رابطه منفی و معنادار بین شفقت خود با شدت درد، فاجعه آفرینی درد، عواطف منفی و رابطه مثبت و معنادار با خودکارآمدی درد و عواطف مثبت بود. نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد، که درصد از واریانس 14/4 درصد از واریانس شدت درد، بعد از کنترل تحصیلات و تاهل 10/5شفقت خود بعد از کنترل سن و ناحیه دردناک 25/2 درصد از عواطف مثبت و 10/3 درصد از واریانس خودکارآمدی درد، بعد از کنترل تحصیلات 5فاجعه آفرینی درد، بعد از کنترل سن درصد از عواطف منفی را تبیین نمود.
نتیجه گیری
نتایج پژوهش حاضر بیانگر این است، که شفقت خود بعد از کنترل متغیرهای جمعیت شناختی شدت درد، فاجعه آفرینی درد، خودکارآمدی درد و عواطف مثبت و منفی را پیش بینی می کند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
72 -83
لینک کوتاه:
magiran.com/p1797070 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.