تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر رشد درون شیشه ای فندق و تولید تاکسول در کالوس

پیام:
چکیده:
در این تحقیق، تاثیر نوع و غلظت تنظیم کننده های رشد گیاهی مختلف (2،4-D، NAA، Kin، BAP، IBA، TDZ) بر کالوس زایی ریزنمونه های مختلف، تکثیر درون شیشه ای فندق با استفاده از ریزنمونه گره و همچنین میزان تاکسول در کالوس مورد بررسی قرار گرفت. ریزنمونه های بذر، برگ و ساقه فندق پس از ضدعفونی سطحی، روی محیط کشت MS حاوی 1، 2 و 4 میلی گرم در لیتر 2،4-D و NAA در ترکیب با Kin و BAP (5/0 و 1 میلی گرم در لیتر) کشت شدند. علاوه بر این، به منظور تکثیر درون شیشه ای، ریزنمونه های تک گره فندق تهیه شده و روی محیط کشت MS حاوی سطوح مختلف تنظیم کننده های رشد گیاهی کشت شدند. نتایج نشان داد که درصد کالوس زایی ریزنمونه برگ به طور معنی داری بیشتر از بذر و ساقه است. بیشترین درصد کالوس زایی و وزن تر کالوس در محیط MS حاوی دو میلی گرم در لیتر 2،4-D و 5/0 میلی گرم در لیتر BAP مشاهده گردید. در ریزنمونه های تک گره فندق بیشترین درصد ریشه زایی در محیط MS حاوی دو میلی گرم در لیتر NAA و 5/0 میلی گرم در لیتر Kin و در محیط MS حاوی چهار میلی گرم در لیتر NAA و 5/0 میلی گرم در لیتر Kin مشاهده شد. بیشترین تعداد برگ نیز در محیط MS حاوی BAP به همراه 05/0 میلی گرم در لیتر IBA و محیط MS حاوی 5/2 میلی گرم در لیتر TDZ و 05/0 میلی گرم در لیتر IBA مشاهده شد. بیشترین مقدار تاکسول در کالوس های حاصل از ریزنمونه بذر و برگ در محیط کشت MS حاوی یک میلی گرم در لیتر 2،4-D به همراه 5/0 میلی گرم در لیتر BAP به دست آمد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
550 -566
لینک کوتاه:
magiran.com/p1797486 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!