اثر بستر بذر کاذب و تراکم کاشت ارقام مختلف گندم زمستانه بر کنترل چاودار (Secale cereale L.) و عملکرد گندم زمستانه (Triticum aestivum L.)

پیام:
چکیده:
به منظور ارزیابی اثرات بستر بذر کاذب بر کنترل علف هرز چاودار آزمایشی طی سال زراعی 93-1392 در قالب طرح اسپلیت پلات فاکتوریل در سه تکرار در شهرکرد اجرا شد.کرت اصلی در سه سطح 1- کشت مرسوم گندم (خشکه کاری)، 2- آبیاری بعد از آماده کردن زمین و کنترل چاودار و سایر علف های هرز یک ماه پس از آبیاری با علف کش عمومی پاراکوات (مقدار 2 لیتر در هکتار از ماده تجارتی) و سپس کاشت گندم و 3- آبیاری بعد از آماده کردن زمین و سپس یک ماه بعد از آن خراش دهی (عملیات هرس) سطح خاک و سپس کاشت گندم، و کرت فرعی در نه سطح شامل فاکتوریل رقم در سه سطح (الوند، پیشگام و بک کراس روشن زمستانه) و تراکم کاشت در سه سطح (200، 250 و 300 کیلوگرم در هکتار) اجرا شد، نتایج نشان داد تیمار بستر کاذب و کاربرد علف کش باعث کاهش تراکم و زیست توده چاودار به ترتیب به میزان 7/67 و 9/74 درصد شد، رقم پیشگام باعث کاهش تراکم و زیست توده چاودار به ترتیب به میزان 9/36 و 7/18 درصد گردید و تراکم 200 کیلو گرم در هکتار تراکم و زیست توده چاودار را به ترتیب 3/24 و 4/22 درصد کاهش داد. بیشترین عملکرد دانه و بیولوژیک مربوط به روش تهیه بستر کاذب و کار برد علف کش پاراکوات به ترتیب 4206 و 3/8872 کیلو گرم در هکتار بود. بهترین روش تهیه بستر بذر، بستر بذر کاذب با کنترل شیمیایی علف های هرز با علف کش پاراکوآت، بهترین رقم پیشگام و بهترین تراکم کاشت، 200 کیلوگرم در هکتار قابل توصیه است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
57 -70
لینک کوتاه:
magiran.com/p1797838 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.