بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس خودکارآمدی در یادگیرندگان زبان انگلیسی

پیام:
چکیده:
هدف
مقیاس خودکارآمدی در زبان انگلیسی براساس نظریه ی خودکارآمدی بندورا توسط وانگ و همکاران (2014 و 2013) جهت استفاده در مدارس و برای اندازه گیری خودکارآمدی در زبان انگلیسی ساخته شده است. هدف پژوهش حاضر نیز تعیین ویژگی های روان سنجی مقیاس خودکارآمدی در زبان انگلیسی می باشد.
روش
جامعه ی آماری مطالعه حاضر را کلیه دانش آموزان دوره دوم متوسطه ناحیه یک و دو همدان، در سال تحصیلی 95-1394 تشکیل می دهد. نمونه پژوهش متشکل از 408 دانش آموز است که به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند. طرح پژوهش همبستگی از نوع تحلیل عاملی می باشد.
یافته ها
نتایج نشان داد که اعتبار مقیاس خودکارآمدی زبان انگلیسی براساس آلفای کرونباخ 902/0، با روش لاندا 2 گاتمن 912/0 و با استفاده از روش دو نیمه کردن، 864/0 می‏باشد. بررسی های مربوط به روایی محتوا و سازه مقیاس خودکارآمدی زبان انگلیسی موید روایی مقیاس مذکور است. یافته های حاصل از تحلیل عاملی تائیدی همانند فرم اصلی، چهار عامل خودکارآمدی در خواندن، خودکارآمدی در نوشتن، خودکارآمدی در گوش دادن و خودکارآمدی در صحبت کردن را مورد تایید قرار داد..
نتیجه گیری
با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت که مقیاس خودکارآمدی زبان انگلیسی ابزاری قابل اعتماد و روا برای اندازه گیری خودکارآمدی در زبان انگلیسی می‏باشد و می توان از آن به عنوان ابزاری مفید در سنجش خودکارآمدی در یادگیرندگان زبان انگلیسی استفاده کرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
83 -102
لینک کوتاه:
magiran.com/p1798366 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.