تحلیل المان محدود پیشران مگنتوهیدرودینامیک و تاثیر جریان الکتریکی انتهایی کانال بر بازده

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در این مقاله، یک پیشرانه مگنتوهیدرودینامیکی دریایی برای اولین بار به صورت کاملا سه بعدی شبیه سازیشده و پارامترهای عملکردیآن مورد بررسی قرار گرفته است. در این شبیه سازی میدان های الکتریکی، مغناطیسی و سرعت سیال به صورت سهبعدی درنظر گرفته شدده و اردرناهمسانی میدان های الکتریکی و مغناطیسی بر جریان انتهایی و عملکرد پیشرانه تحلیل شده است. به این منظور، یک موتور مگنتوهیدرودینامیکینوعی با سیم پیچ های زینی شکل و ابعاد مشخص انتخاب شده و ساختار هندسی آن در محیط نرم افزار پیاده سازی گردیده است. جریان سیم پیچ هایاین موتور با روش سعی و خطا به نحوی تنظیم شده که چگالی شار مغناطیسی در فضای بین دو الکترود دارای مقدار متوسط T 51 باشد و سدسموتور با اعمال ولتاژهای مختلف بین الکترودهای آن شبیه سازی شده است. همچنین یک مدل تحلیلی ساده برای پیشرانه های MHD دریایی ارائدهشده و نتایج حاصل از آن با نتایج حاصل از مدل عددی مقایسه شده است. نتایج نشان می دهند که برخی از پارامترهای عملکردی موتور تحت تاریرجریان های انتهایی کانال قرار نمی گیرند. این پارامترها که مهم ترین آنها سرعت سیال درون کانال اسدت، تدابعی از جریدان الکتریکدی مدورر موتدورهستند و می توان آنها را با استفاده از یک مدل تحلیلی ساده محاسبه نمود. در مقابل برخی از پارامترها موتور مانند بازده، تابعی از جریان الکتریکیواقعی موتور هستند و برای محاسبه آنها لازم است از یک شبیه سازی عددی دقیق و قابل اطمینان استفاده شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
37 تا 46
لینک کوتاه:
magiran.com/p1798426 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!