بهبود آنتن مبدل مد TEM-TE11 با استفاده از پنجره تطبیق چند عایقی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
اکثر منابع مولد امواج الکترومغناطیسی نظیر لامپ های الکترومغناطیسی موجی با مد TEM یاا TM01 در یا ماوج بار دایاروی تولیادمی کنند. بهترین مد برای تابش به ی نقطه مشخص مد TE11 می باشد. مبدل های مد متداول برای تبدیل مد TEM یا TM01 به مد TE11 ماورداستفاده قرار می گیرند. در این مقاله مبدل مدی طراحی و ساخته شده است که مد TEM را به مد TE11 تبدیل کرده و سپس توسط یا ماوج باردهانه باز تشعشع می کند. به علت قابلیت ترکیب این مبدل با ی آنتن موج بری در انتهای آن، این مبدل مد مناسب استفاده در سیستم های فشردهمی باشد. این آنتن مبدل مد به گونه ای طراحی و ساخته شده است که بتواند در توان های بالا کارایی داشته باشد. به همین دلیل باید هاوای داخالآنتن را به میزان قابل قبولی تخلیه کرد. به منظور تخلیه هوای داخل آنتن استفاده از ی پنجره عایقی در دهانه آن ضروری می باشد ولی استفاده ازی پنجره عایقی تلفات برگشتی را به میزان قابل توجهای افزایش می دهد. در این مقاله برای رفع این مشکل از دو پنجاره عاایقی ماوازی اساتفادهشده است. این آنتن در توان پایین برای بررسی پارامترهای آن اندازه گیری شده است. بیشینه مقدار بهاره برابار dB 0/0 در فرکاانس GHz 5/80می باشد. نتیجه اندازه گیری این آنتن مقدار S11 در فرکانس GHz 5/80 را برابر dB 50 نشان می دهد. نتایج - اندازه گیری شده، نتایج شبیه سازی رابه خوبی تایید می کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
21 تا 26
لینک کوتاه:
magiran.com/p1798432 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!