طراحی المان محدود و تحلیل ناحی های چگالی شار مغناطیسی بیباری و نیروی ضد محرکه الکتریکی در ماشین الکتریکی بدون هسته شار شعاعی مغناطیس دائم استاتور میانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در این مقاله چگالی شار مغناطیسی بیباری و نیروی ضد محرکه الکتریکی ماشین الکتریکی بدون هسته شار شعاایی مغنعاطی دائعاستاتور میانی با استفاده از تحلیل ناحی های ارائه شده است. ابتدا روابط تحلیلی چگالی شار مغناطیسی بیباری و نیروی ضد محرکه الکتریکعی ایعنماشین بهکمک ماادلات ماکسول ارائه و سپ این روابط با نتایجی که از طراحی المان محدود در نرم افزار ماکسول استخراج شده اند، ایتبارسنجیمیگردد. این مقایسه نشان میدهد که اختلاف نتایج روابط تحلیلی با نتایج المان محدود حدود 9 درصد است. در این مقاله برای محاسعبه نیعرویضد محرکه الکتریکی ناشی از آهنرباهای دائ از تمام مولفه های توزیع چگالی هادی سی پیچعی اسعتفاده شعده اسعت. لازم بعه سکعر اسعت کعه درتحقیقات مرتبط با این موضوع فقط از اولین مولفه شاایی چگالی شار مغناطیسی استفاده میشود. نشان داده می شود که ضریب یعر آهنربعا درغیرسینوسی نمودن چگالی شار مغناطیسی بیباری در شااع نامی استاتور و کاهش تاداد زوج قطبها در اشباع مغناطیسی یوغهعا و کعاهش ولتعاالقایی نقش اساسی دارد. همچنین نشان داده می شود که افزایش طول فاصله هوائی میتواند در صفر نمودن ایوجاع هارمونیکی نیروی ضد محرکعهالکتریکی بیشترین ایفاء نقش را داشته باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 12
لینک کوتاه:
magiran.com/p1798436 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!