تبیین مولفه های رفتار اخلاقی کارکنان و مدیران شهری

پیام:
چکیده:
زمینه
شناسایی مولفه های رفتار اخلاقی در سازمان های خدماتی می تواند زمینه ساز بهبود فضای اخلاقی حاکم بر سازمان و تسهیل گر بروز رفتارهای مثبت کاری در سطوح مختلف سازمانی گردد. در همین راستا پژوهش حاضر درصدد بوده است تا با بررسی مفهوم اخلاق و رفتار اخلاقی به کشف و تبیین مولفه های رفتار اخلاقی کارکنان و مدیران شهرداری مشهد بپردازد.
روش
در این پژوهش، از روش ترکیبی آمیخته- اکتشافی بهره گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان و مدیران سازمان مرکزی و ستاد شهرداری مشهد می باشد. نمونه آماری تحقیق حاضر در بخش کیفی 26 نفر از کارشناسان و 14 نفر از مدیران شهرداری مشهد بوده و در در بخش کمی، 243 نفر از کارشناسان و 84 نفر از مدیران باسابقه بوده ند. جهت جمع آوری اطلاعات از روش مصاحبه و پرسشنامه بهره گرفته شد. برای تحلیل مصاحبه ها از روش تحلیل محتوای قراردادی استفاده شده و مدل اولیه رفتار اخلاقی مبتنی بر ابعاد و مولفه های رفتار اخلاقی کارکنان و مدیران شهرداری مشهد استخراج گردید. جهت سنجش و برازش مدل ها از روش تحلیل عاملی تاییدی و نرم افزار آموس بهره گرفته شد.
یافته ها
نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن بود که رفتار اخلاقی کارکنان را می توان در قالب سه حوزه دسته بندی کرد که خود در برگیرنده مولفه ها و زیر مولفه های متعدد است. رفتار اخلاقی مدیران شهرداری مشهد نیز در دو حوزه قابل دسته بندی است که در مجموع دربرگیرنده 7مولفه و 30 زیرمولفه بوده است. در نهایت با استفاده از شاخص های KMO و بارتلت کفایت داده ها تایید شد.جهت بررسی مدل تحقیق بار عاملی گویه ها محاسبه شد و با توجه به آنکه بار عاملی تمامی گویه ها بالاتر از 3/0 برآورد گردید، مدل تحقیق مورد تایید گرفت.
نتیجه گیری
نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر آن بود که رویکرد اخلاق وظیفه محور جهت بررسی اخلاق و رفتار اخلاقی در سازمان هایی چون شهرداری از چارچوب تئوریکی مناسبی برخوردار بوده و به درستی می تواند تبیین گر رفتار اخلاقی کارکنان شهرداری باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
146 -156
لینک کوتاه:
magiran.com/p1798834 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.