اثرات تغذیه ای عصاره گل سرخ بر فراسنجه های کیفی اسپرم خروس پس از انجماد - ذوب

پیام:
چکیده:
هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثرات ناشی از افزودن عصاره گل سرخ به جیره خروس، بر کیفیت اسپرم پس از انجماد- یخ گشایی بود. شانزده خروس به چهار گروه برابر تقسیم و بطور روزانه صفر، 50، 100 و 150 میلی گرم عصاره گل سرخ به هر کیلوگرم جیره آن ها افزوده شد. در روزهای صفر، 14، 28، 42، 56 و 70 آزمایش، منی جمع آوری و خصوصیات حرکتی اسپرم شامل درصد کل اسپرم جنبا، درصد اسپرم های دارای جنبایی پیش رونده، درصد خطی بودن جنبایی، جنبایی عرضی سر اسپرم، سرعت اسپرم در مسیر مستقیم، سرعت در مسیر منحنی، میانگین سرعت در مسیر، و درصد اسپرم زنده، یکپارچگی اکروزوم و اکسیداسیون لیپید غشائی پس از فرآیند انجماد-یخ گشایی مورد ارزیابی قرار گرفت. تیمارهای حاوی 100 و 150 میلی گرم عصاره گل سرخ در کیلوگرم خوراک به طور معنی داری (05/0 > p) درصد کل اسپرم جنبا، درصد اسپرم های زنده، جنبایی عرضی سر اسپرم، و سرعت اسپرم در مسیر مستقیم را بهبود بخشیده و موجب کاهش میزان پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی گردید. همچنین بررسی اثرات متقابل زمان و عصاره گل سرخ نشان داد که صفات درصد کل اسپرم جنبا، درصد اسپرم های پیش رونده، درصد اسپرم های زنده، جنبایی عرضی سر اسپرم، و میزان پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی متاثر از اثر متقابل، بهبود یافته اند (05/0 > p)، در حالی که بالاترین سطح عصاره در روز آخر آزمایش، سبب کاهش جنبایی پیش رونده اسپرم شد (05/0 > p). نتیجه آنکه مصرف 100 یا 150 میلی گرم عصاره گل سرخ در کیلوگرم جیره به عنوان یک آنتی اکسیدان طبیعی می تواند سبب بهبود موثر کیفیت اسپرم خروس پس از انجماد-یخ گشایی شده و تا حدی اثرات منفی انجماد روی اسپرم را کاهش دهد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
144 -152
لینک کوتاه:
magiran.com/p1799036 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!