شناسایی چند شکلی تک نوکلئوتیدی بخشی از ژن LEP و ارتباط آن با صفات لاشه در گوسفندان افشاری و افشاری× برولامرینو

پیام:
چکیده:
لپتین یک پروتئین 16کیلودالتونی است که در کنترل اشتها، تعادل انرژی و توزیع ذخیره چربی در بدن نقش دارد. هدف مطالعه حاضر، شناسایی آللهای احتمالی این ژن در ناحیه اگزون 3 بود. برای این منظور تعداد 133 راس بره از یک گله و در سن تقریبا یکسان در سه گروه افشاری خالص و نسل F2 و F5 آمیخته افشاری- برولامرینو مورد استفاده قرار گرفتند. پس از خون گیری و انجام اندازه گیری های فنوتیپی بر روی دام زنده، تعداد 85 راس از آن ها کشتار شدند. ، وزن لاشه بعد از کشتار و وزن ران، سردست، قلوه گاه، دنبه و ضایعات بعد از 24 ساعت ماندن لاشه در سردخانه، بدست آمد. محصولات PCR جهت شناسایی SNP (های) احتمالی، مستقیما توالی یابی و دو SNP شناسایی شدند. تعیین ژنوتیپ نمونه های توالی یابی نشده به روش RFLP و به کمک دو آنزیم برشی Hpa II و AIwN I انجام شد. در چندشکلی اول سه ژنوتیپ GG ،GA و AA مشاهده شد. این چندشکلی سبب تغییر اسیدآمینه آرژینین به گلوتامین در کدون شماره 142 می شود و بر میزان چربی پشت و ارتفاع جدوگاه تاثیر معنی داری داشت. چندشکلی بعدی در میان نمونه ها دارای دو ژنوتیپ GG و GA بود که تغییر اسیدامینه ای مشابه را در کدون شماره 196 ایجاد می کند و با اندازه طول بدن ارتباط (p=0.077) نشان داد. بر اساس نتایج بدست آمده، مطالعات گذشته و نیز در صورتی که ارتباط این تغییرات با صفات ذکرشده در سطحی وسیعتر مورد تایید قرار گیرد چند شکلی اول می تواند در برنامه انتخاب دام به کمک نشانگرها مورد استفاده قرار گیرند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
363 -375
لینک کوتاه:
magiran.com/p1799583 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.