تغییرات مورفوفیزیولوژیک و کیفیت گل شاخه بریده ژربرا (Gerbera jamesonii) تحت تاثیر تلقیح بستر کشت با قارچ های مایکوریزا در سیستم بدون خاک

پیام:
چکیده:
این آزمایش در راستای بررسی تاثیر آغشته سازی بستر ترکیبی کوکوپیت- پرلیت، به عنوان مهمترین و متداول ترین بستر مورد استفاده در کشت بدون خاک ژربرا، با دو گونه قارچ میکوریزا (Glomus intraradices و Glomus mosseae)، بر پارامترهای مورفوفیزیولوژیک و کیفیت گل شاخه بریده ژربرا اجرا گردید. نتایج، بیانگر وجود همزیستی بین قارچ میکوریزا و ژربرا و افزایش معنی دار صفات مورفولوژیک شامل تعداد برگ و گل در بوته، وزن گل، وزن خشک بوته و بهبود واکنش های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ژربرا شامل هدایت روزنه ای، رنگیزه های فتوسنتزی، فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز، محتوای نسبی آب، قند محلول و پرولین بود. همچنین، کیفیت گل ژربرا شامل طول ساقه گل دهنده، قطر و ماندگاری گل به طور معنی داری تحت تاثیر همزیستی قارچ مایکوریزا قرار گرفت. با توجه به نتایج مقایسه میانگین ها، تفاوت معنی داری بین کارایی یا تاثیر دو گونه قارچی، بجز در صفات قند محلول و پرولین، مشاهده نگردیده و در بیشتر موارد دارای تاثیر یکسانی بودند. عملکرد یا تعداد گل برداشت شده در بوته در بسترهای تلقیح شده با دو گونه قارچ Glomus mosseae وGlomus intraradices به ترتیب افزایش 33/16 و 09/19 درصدی و ماندگاری گل افزایش چهار روزه نسبت به تیمار شاهد نشان داد. بر اساس نتایج آزمایش مبنی بر تاثیر مثبت تلقیح بستر کشت با قارچ های مایکوریزا و در نتیجه بهبود پارامترهای رشد و نموی، عملکرد و کیفیت گل تولیدی در سیستم بدون خاک، آزمایش های تکمیلی جهت تعیین راندمان جذب عناصر معدنی در راستای استفاده بهینه و متعادل از کودهای شیمیایی در سیستم بدون خاک پیشنهاد می گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
27 -39
لینک کوتاه:
magiran.com/p1799634 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.