تاثیر بازی های پرورشی بر اختلالات رفتاری درونی و بیرونی دختران پیش دبستانی

پیام:
چکیده:
مقدمه
اختلالات رفتاری کودکان پیش دبستانی مشکلات عدیده ای ایجاد می کند. برای رفع این مشکل به طور عمده از درمان دارویی استفاده می شود، لیکن این تحقیق به دنبال جایگزین غیر دارویی از طریق بازی های پرورشی است.
مواد و روش ها
از طریق روش پژوهش تصادفی کارآزمایی کنترل شده با استفاده از طرح گروه کنترل نابرابر و پیش آزمون-پس آزمون اقدام به گردآوری اطلاعات گردید. نمونه آماری شامل 46 دختر 6 ساله بود. آزمودنی ها از میان یک مهدکودک دخترانه شهر بروجرد انتخاب و از طریق ایجاد توالی تصادفی (24 نفر گروه تجربی و 22 نفر گروه کنترل) در دو گروه جایگزین شدند. ابزار تحقیق فرم مشاهده (PKBS) برای سنجش اختلالات رفتاری است. داده های حاصل از طریق آزمون تی مستقل و وابسته تحلیل شد.
یافته ها
نتایج نشان داد بین میانگین پیش آزمون و پس آزمون مشکلات رفتاری درونی (001/0≥P) و بیرونی (001/0≥P) دختران پیش دبستانی گروه تجربی تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج آزمون تی مستقل نشان می دهد که بین پس آزمون مشکلات رفتاری درونی (05/0P<) گروه تجربی و کنترل و بیرونی آنها (01/0P<) تفاوت معنی داری به نفع گروه تجربی وجود دارد. بین میانگین پیش آزمون و پس آزمون مشکلات رفتاری درونی (69/0P=) و بیرونی (23/0P=) گروه کنترل تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
بحث و نتیجه گیری
بازی های پرورشی تاثیر معنی داری بر بهبود اختلالات رفتاری دختران پیش دبستانی دارد. لذا مناسب است در مراکز مربوط برای کودکانی که اختلالات رفتاری دارند، بازی های پرورشی به عنوان یک برنامه درمانی غیر دارویی اعمال گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
27 -33
لینک کوتاه:
magiran.com/p1799947 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.