فراوانی ژن های بتالاکتاماز طیف گسترده در ایزوله های اشریشیاکلی جدا شده از بیماران سرپایی مبتلا به عفونت ادراری در استان گیلان

پیام:
چکیده:
مقدمه
اشریشیاکلی رایج ترین عامل عفونت ادراری می باشد. مقاومت به سفالوسپورین ها به دلیل تولید بتالاکتامازهای طیف گسترده (ESBLs) اخیرا افزایش یافته است. هدف از انجام این مطالعه بررسی فراوانی ژن های CTX-M، SHV، TEM، OXA-1، PER-2 و VEB-1 در اشریشیاکلی جدا شده از نمونه های ادراری بیماران سرپایی مبتلا به عفونت ادراری در گیلان بود.
مواد و روش ها
تعداد 2267 نمونه ادرار در طول شش ماه از آزمایشگاه های منتخب گیلان از بیماران سرپایی جمع آوری شد. ابتدا با تست های بیوشیمیایی و افتراقی مثل MRVP و دکربوکسیلاسیون لیزین در محیط LIA، هیدرولیز اوره و TSI، تولید اوره و سیمون سیترات، ایزوله های اشریشیاکلی شناسایی شدند. جهت تعیین مقاومت دارویی از انتشار دیسک و برای تولید ESBL، از دیسک دوتایی با استفاده از دیسک سفتریاکسون، آموکسی کلاو و سفتازیدیم-کلاولونات استفاده شد. بررسی ژن های مورد مطالعه در ایزوله ها با PCR و پرایمرهای اختصاصی هر ژن انجام گرفت.
یافته ها
از 2267 نمونه، تعداد 167 ایزوله اشریشیاکلی شناسایی گردیدند. بر اساس روش دیسک دوتایی، 9/38% ESBL مثبت بودند. بررسی مولکولی نمونه ها نشان داد که میزان 32/70% ژن CTX-M، 64/9% ژن TEM، 88/4% ژن SHV، 02/57% ژن OXA-1 و 01/12% ژن PER-2 را دارا هستند، اما VEB-1 یافت نشد. تعدادی از ایزوله ها نیز دارای چندین ژن مقاومت به طور همزمان بودند. از نظر آماری بین جنس و سن با این بیماری و همچنین بین توانایی تولید ESBL و وجود ژن های مورد بررسی رابطه مستقیم وجود دارد (05/0P<).
بحث و نتیجه گیری
در مطالعه حاضر بیش از نیمی از ایزوله های اشریشیاکلی مولد ESBL بودند. با توجه به اینکه عوامل مقاومت روی عناصر ژنتیکی متحرک قرار دارند، شناسایی سریع این سویه ها می تواند نقش مهمی در جلوگیری از گسترش آن ها داشته باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
43 -52
لینک کوتاه:
magiran.com/p1799958 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.