اثر عصاره ی آقطی (Sambucus ebulus) و اریترومایسین روی تغییرات هیستومورفومتریک ناشی از آلبندازول در جفت موش صحرایی

پیام:
چکیده:
مقدمه
گزارش هایی وجود دارد که آلبندازول از جفت عبور می کند و باعث ناهنجاری در جنین می شود. همچنین، شواهدی در دست است که علت اصلی عوارض ناشی از آلبندازول متابولیت سولفوکسید آلبندازول می باشد که در کبد تولید می گردد. به این منظور، اریترومایسین به عنوان مهار کننده ی آنزیم های متابولیزه کننده انتخاب شد. از سوی دیگر، رادیکال های آزاد از دلایل عمده ی اثرات و عوارض ناهنجاری زایی هستند. به این منظور، از عصاره ی گیاه آقطی به عنوان آنتی اکسیدان استفاده شد.
روش ها
تعداد 42 سر موش صحرایی آبستن به 6 گروه تقسیم شدند. گروه اول، هم حجم با آلبندازول، نرمال سالین به صورت خوراکی، گروه دوم آلبندازول با دز 30 میلی گرم/کیلوگرم به صورت خوراکی، گروه سوم همراه با آلبندازول عصاره ی آقطی با دز 600 میلی گرم/کیلوگرم به صورت داخل صفاقی، گروه چهارم همراه با آلبندازول، اریترومایسین با دز 60 میلی گرم/کیلوگرم به صورت داخل صفاقی، گروه پنجم عصاره ی آقطی و گروه ششم اریترومایسین دریافت کردند. تمامی داروها در روزهای 11-9 آبستنی تجویز شدند. در روز بیستم آبستنی، برش های میکروسکوپی از جفت جنین ها تهیه و به روش هماتوکسیلین- ائوزین و تری کروم Mason رنگ آمیزی و مطالعه شدند.
یافته ها
بررسی میکروسکوپی نشان داد که در گروه آلبندازول ضخامت لایه ی اسپانژیوم نسبت به گروه شاهد افزایش و ضخامت لایه ی لابیرنت، کاهش معنی داری داشت. در گروه چهارم، ضخامت لایه ی اسپانژیوم نسبت به گروه آلبندازول به تنهایی تغییر معنی داری نداشت، اما ضخامت لایه ی لابیرنت افزایش معنی دار را نشان داد. در گروه سوم، ضخامت لایه ی اسپانژیوم در مقایسه با گروه آلبندازول کاهش و ضخامت لایه ی لابیرنت افزایش معنی داری داشت.
نتیجه گیری
بر اساس نتایج این مطالعه، عصاره ی هیدروالکلی آقطی نسبت به اریترومایسین در کاهش عوارض ناشی از آلبندازول روی جفت موثرتر می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1902 -1915
لینک کوتاه:
magiran.com/p1799983 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!