مطالعه زنبورهای قبیله Phaeogenini (Hymenoptera: Ichneumonidae، Ichneumoninae) در شمال ایران همراه با گزارش دو جنس و چهار گونه جدید برای کشور

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
تحقیق حاضر جهت تعیین گونه های قبیله Phaeogenini (Hymenoptera: Ichneumonidae، Ichneumoninae) در شمال ایران طی ماه های اسفند تا آبان سال های 1389-1388 انجام گرفت. 9 گونه متعلق به شش جنس شناسایی شدند که دو جنس (Oronotus Wesmael، 1845، Stenodontus Berthoumieu، 1897) و چهار گونه (Dicaelotus erythrostoma Wesmael، 1845، Dicaelotus pudibundus (Wesmael، 1845)، Oronotus binotatus (Gravenhorst، 1829)، Stenodontus marginellus (Gravenhorst، 1829) برای فون ایران جدید هستند. این تحقیق تعداد اعضای قبیله Phaeogenini ایران را به 27 گونه و 13 جنس افزایش داد. فهرست به روز شده قبیله Phaeogenini و صفات مرفولوژیک گونه های جدید ارائه گردید.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
417 تا 432
لینک کوتاه:
magiran.com/p1800166 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!