اثر اسید هیومیک بر ویژگی های مورفولوژیک، اجزای عملکرد و اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) تحت تنش کم آبیاری

پیام:
چکیده:
به منظور بررسی اثرات مصرف مقادیر متفاوت کود اسید هیومیک بر ویژگی های مورفولوژیک، اجزای عملکرد و عملکرد اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) تحت تنش کم آبیاری، پژوهشی در سال‏ زراعی 95-1394 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتورهای آزمایشی شامل آبیاری در سه سطح (آبیاری پس از 30، 60 و 90 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A به ‏عنوان فاکتور اصلی) و مصرف هیومیک اسید در سه سطح (صفر، 5 و 10 کیلوگرم در هکتار به‏عنوان فاکتور فرعی) بود. نتایج نشان داد که با افزایش فاصله آبیاری؛ وزن تر گل، وزن خشک گل، قطر نهنج، ارتفاع ساقه و قطر ساقه کاهش معنی داری داشت. همچنین با افزایش مقادیر اسید هیومیک در همه سطوح آبیاری، شاخص برداشت گل، وزن خشک ریشه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد اسانس، عملکرد کامازولن، غلظت کلروفیل a، b و کل به طور معنی داری افزایش یافت. در مورد شاخص برداشت گل، در تیمار آبیاری پس از 90 میلی متر تبخیر، تفاوت معنی داری بین تیمارهای اسید هیومیک مشاهده نشد. بیشترین عملکرد بذر در تیمار آبیاری پس از 60 میلی متر تبخیر و با بکار بردن 5 کیلوگرم در هکتار اسید هیومیک بدست آمد. بیشترین عملکرد اسانس و کامازولن در تیمار آبیاری پس از 60 میلی متر تبخیر و استفاده از کود اسید هیومیک به میزان 10 کیلوگرم در هکتار بدست آمد. با توجه به نتایج بدست آمده می توان آبیاری پس از 60 میلی متر تبخیر، همراه با 10 کیلوگرم اسید هیومیک در هکتار را برای تولید حداکثر اسانس و کامازولن و همین سطح آبیاری را به همراه 5 کیلوگرم در هکتار اسید هیومیک برای تولید حداکثر بذر پیشنهاد داد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1060 -1071
لینک کوتاه:
magiran.com/p1800263 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.