کنترل بیولوژیک شب پره ی مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) با استفاده از عوامل قارچی و باکتریایی بیماریزای حشرات

پیام:
چکیده:
شب پره ی مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta (Meyrick) یکی از آفات مهم گوجه فرنگی در ایران است. در این مطالعه، بیماریزایی جدایه های IRAN 1395C Beauveria bassiana و Metarhizium anisopliae IRAN 1018C و یک فرمولاسیون تجاری از باکتری Bacillus thuringiensis روی لاروهای سن دوم این آفت مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش های زیست سنجی با روش غوطه وری برگ در سوسپانسیون اسپور در دمای 1 ± 25 درجه ی سانتی گراد و رطوبت نسبی 5 ± 70 درصد و دوره نوری 8 :16 ساعت (روشنایی به تاریکی) تحت شرایط آزمایشگاهی صورت گرفت. نتایج نشان داد که قارچ B. bassiana به صورت مجزا و نیز در ترکیب با قارچ M. anisopliae ، بیش از 80 درصد مرگ و میر در لاروهای آفت پس از گذشت هفت روز از زمان اعمال تیمار را بوجود آورد. کمترین میزان LT50، به ترتیب 84/35 و 25/28 ساعت، در این دو تیمار مشاهده شد. باکتری B. thuringiensis حدود 65 درصد مرگ و میر در لاروهای آفت پس از هفت روز ایجاد نمود که با مرگ و میر ایجاد شده توسط قارچ B. bassianaاز نظر آماری تفاوت معنی داری نداشت. با این حال، جدایه IRAN 1018C قارچ M. anisopliae به طور معنی دار تاثیر کمتری نسبت به جدایه IRAN 1395C قارچB. bassiana و باکتری B. thuringiensis در کنترل لاروهای T. absoluta نشان داد.
زبان:
فارسی
صفحات:
79 -88
لینک کوتاه:
magiran.com/p1800616 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.