شناسایی و بررسی بیماری زایی قارچ های هیفومیستی مرتبط با ریشه و طوقه ی گندم در استان زنجان

پیام:
چکیده:
گندم به عنوان استراتژیک ترین محصول کشاورزی، در امنیت غذایی بشر از اهمیت زیاد برخوردار بوده و بیش ترین سطح زیر کشت در کشور را به خود اختصاص داده است. قارچ های موجود روی ریشه و طوقه ی این گیاه در میزان تولید و عملکرد آن نقش بسزایی دارند. لذابه منظور شناسایی فلور قارچی ریشه و طوقه ی گندم در استان زنجان، در طی سال زارعی 90-1389 از 58 مزرعه ی گندم کشت دیم و آبی استان نمونه برداری به عمل آمد و در مجموع 286 جدایه ی قارچ بدست آمد که از این میان، 248 جدایه متعلق به هیفومیست ها بر اساس ویژگی های پرگنه، ویژگی های میکروسکوپی و استفاده از کلید های معتبر مورد بررسی قرار گرفتند. جهت کمک به شناسایی، جدایه ها تکثیر شده و توالی یابی نواحی ITS1-5.8S-ITS2 توسط جفت آغازگر ITS1/ITS4 انجام شد و این جدایه ها در 10 جنس و 23 گونه (Alternaria alternata، A. atrum، A. chlamydospora، A. tenuissima، Aspergillus auricomus، A. niger، Bipolaris. sorokiniana، Botrytis cinerea، Curvularia australiensis، C. inaequalis، Fusarium acuminatum، F. avenaceum، F. chlamydosporum، F. equiseti، F. redolens، F. sambucinum، F. scirpi، F. solani، F. tricinctum، Microdochium nivale، Periconia circinata، Penicillium chrysogenum، Trichoderma atroviride،) قرار گرفتند. آزمون بیماری زایی برخی از جدایه های قارچی بدست آمده در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار برای هر تیمار در شرایط گلخانه انجام شد. نتایج نشان داد که قارچ های B. cinerea، B. sorokiniana، F. avenaceum، F. acuminatum، P. circinata، C. australiensis، F. equiseti، F. solani و A. chlamydospora سبب ایجاد علائم بیماری در میزبان با شدت های مختلف شدند. در این بین قارچ های B. cinerea، B. sorokiniana، F. avenaceumوF. acuminatum به ترتیب بیش ترین علائم نکروز را در ریشه ایجاد کردند. در میان گونه های شناسایی شده قارچ A. auricomusبرای نخستین بار از ریزوسفر گندم در ایران و قارچ های A. tenuissima، B. cinerea، C. inaequalis، E. chlamydospora،.F. avenaceum، F. chlamydosporum،. F scirpi، F. tricinctum، M. nivale، P. circinata، P. chrysogenumو T. atrovirideبرای نخستین بار از استان زنجان گزارش می شوند. بیماری زایی قارچ B. cinerea روی گندم نیز برای اولین بار از ایران گزارش می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
37 -52
لینک کوتاه:
magiran.com/p1800619 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.