تاثیر استفاده از موننسین و کروم در جیره دوره انتظار زایش بر برخی از فراسنجه های تولیدی و تولید مثلی در گاوهای هلشتاین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
تاثیر استفاده از مکمل های موننسین، کروم و اثر متقابل آن ها در جیره دوره انتقال (14 روز قبل از زایش) با استفاده از 30 راس گاو آبستن چند بار زایش کرده در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار بررسی شد. تیمارها شامل: 1) تیمار شاهد (بدون افزودنی)؛ 2) تیمار با مصرف موننسین (400 میلی گرم در روز)؛ 3) تیمار با مصرف کروم (03/0 میلی گرم در کیلوگرم وزن متابولیکی بدن) و 4) تیمار با مصرف کروم-موننسین (400 میلی گرم مکمل موننسین به همراه 03/0 میلی گرم بر کیلوگرم وزن متابولیکی بدن). فراسنجه های تولیدی (میزان شیر تولیدی و ترکیبات شیر) و تولید مثلی (روزهای باز و زمان آمدن جفت) مورد بررسی قرار گرفتند. ماده خشک مصرفی همانند میزان تولید شیر و درصد چربی، درصد پروتئین شیر و روزهای باز تحت تاثیر جیره های آزمایشی قرار نگرفت. زمان خروج جفت در گاوهای دریافت کننده مکمل کروم-موننسین (120 دقیقه) نسبت به جیره شاهد (1/243 دقیقه) تفاوت معنی داری نشان داد (05/0>P). نتایج این آزمایش نشان داد تولید و ترکیبات شیر با استفاده از مکمل های موننسین و کروم تحت تاثیر قرار نگرفت اما با این وجود استفاده همزمان از این دو مکمل دارای پتانسیل در کاهش ناهنجاری های متابولیکی مانند جفت ماندگی در اوایل شیردهی می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
361 -370
لینک کوتاه:
magiran.com/p1800816 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.