شناسایی و آنالیز ژن های بیماری زای یرسینیا انتروکولیتیکا جداسازی شده از شیر گوسفند و بز در شهرکرد

پیام:
چکیده:
یرسینیا انتروکولیتیکا یک باکتری گرم منفی و پاتوژن روده ای است که از طریق آب و مواد غذایی به انسان منتقل می شود. شیر از منابع عمده انتقال عفونت به انسان بوده و آلودگی آن با باکتری مانند یرسینیا انتروکولیتیکا می تواند برای انسان عوارض زیان باری داشته باشد. این مطالعه با هدف جداسازی یرسینیا انتروکولیتیکا و ارزیابی ژن های بیماری زایی آن از شیر نشخوارکنندگان کوچک در شهرستان شهرکرد به روش کشت میکروبی و PCR انجام شد. در این مطالعه مقطعی-توصیفی تعداد 100 نمونه شیر گوسفند و بز به تفکیک و به شکل تصادفی در سطح شهرستان شهرکرد جمع آوری گردید و به روش کشت در محیط CIN مورد بررسی قرار گرفت. به منظور شناسایی سروتیپ O:3 یرسینیا انتروکولیتیکا و نیز بررسی حضور ژن های بیماری زا، نمونه های مثبت به روش PCR در حضور پرایمرهای اختصاصی مورد بررسی قرار گرفتند. از مجموع نمونه های شیر گوسفند و بز مورد ارزیابی با روش کشت در 9 نمونه (9 درصد) حامل یرسینیا انتروکولیتیکا بود. تمامی نمونه های آلوده از شیر گوسفند بودند. از این میان، 5 مورد از نظر سروتیپ O:3 با روش PCR مثبت گزارش گردید. همچنین 4 مورد حامل ژن ail، 3 مورد حامل ژن yadA و دو نمونه حامل ژن های virF و ystA بودند. با توجه به نتایج حاصله شیر گوسفند می تواند به عنوان منبع بالقوه ای برای آلودگی انسان به یرسینیا انتروکولیتیکا مطرح باشد.
نوع مقاله:
مقاله کوتاه
زبان:
فارسی
صفحات:
256 -262
لینک کوتاه:
magiran.com/p1801418 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.