بررسی ویژگی های ریخت شناسی و ردیابی ژن های موثر در تولید رنگدانه رابری فاشینس در باکتری برنریا رابری فاشینس عامل شانکر عمیق گردو

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
بیماری شانکر عمیق پوستی که توسط باکتری برنریا رابری فاشینس ایجاد می گردد، از بیماری هایی است که باعث کاهش کمیت و کیفیت گردو می شود. این مطالعه با هدف شناسایی باکتری شانکر عمیق پوستی بر اساس ویژگی های ریخت شناسی، بیماری زایی و استفاده از آغازگرهای اختصاصی ژن های مداخله کننده در تولید رنگدانه رابری فاشینس انجام گردید.
مواد و روش ها
این پژوهش به صورت مقطعی- توصیفی بر روی درختان گردو دارای علایم شانکر در استان لرستان انجام شد. پس از خالص سازی، شناسایی باکتری ها بر مبنای ویژگی های فنوتیپی جدایه ها انجام شد. به منظور بررسی دقیق تر و ردیابی مستقیم عامل شانکر از آغازگرهای 2BrIF/2BrIR و GSP2F/GSP2R استفاده گردید. همچنین ویژگی های بیماری زایی باکتری بر روی نهال و میوه گردو مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها
بر اساس ویژگی های فنوتیپی 14 جدایه به عنوان باکتری برنریا رابری فاشینس شناسایی شد. این جدایه ها در آزمون PCR قطعه مورد نظر 671 و 280 جفت بازی را تکثیر کردند. در آزمون بیماری زایی علایم به صورت لهیدگی و سیاه شدن بافت در محل تلقیح مشاهده شد. دو جدایه در آنالیز فیلوژنی سطح تشابه 97 و 98 درصدی با دیگر جدایه های شناسایی شده در بانک ژنی داشتند.
نتیجه گیری
آزمون PCR و استفاده از آغازگر های اختصاصی یک روش سریع، کاربردی و بسیار حساس در شناسایی باکتری برنریا رابری فاشینس نسبت به سایر روش های تشخیصی می باشد. با توجه به بررسی توان بیماری زایی جدایه ها در این پژوهش و بروز علایم روی نهال، بیمارگر در شرایط مساعد بیماری خسارت شدیدی به درختان وارد می کند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
243 -255
لینک کوتاه:
magiran.com/p1801419 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.