سنتز سبز نانوذرات نقره توسط عصاره گیاه تلخه و تاثیر مهارکنندگی آن بر روی پمپ افلاکسی در جدایه های بالینی اسینتوباکتر بامانی

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
پمپ‏ های افلاکس یکی از دلایل مهم مقاومت سویه های باکتریایی اسینتوباکتر بامانی به آنتی‏ بیوتیک به شمار می‏ آیند. هدف از این مطالعه، سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره گیاه تلخه و بررسی اثرات ضدپمپ افلاکسی آن در جدایه‏ های بالینی مقاوم به دارو اسینتوباکتر بامانی می‏ باشد.
مواد و روش ها
در این مطالعه تجربی، ابتدا نانوذرات نقره با استفاده از عصاره الکلی گیاه تلخه سنتز گردیدند. در ادامه ساختمان نانوذرات تولید شده توسط روش ‏های اسپکتروفتومتری (UV-Vis)، تفرق اشعه ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM) و گذاره (TEM) تایید شدند. وجود پمپ افلاکس adeAC در 21 جدایه بالینی مقاوم به آنتی ‏بیوتیک اسینتوباکتر بامانی توسط روش کارت ویل و واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) ارزیابی شد. در نهایت اثرات ضدپمپ افلاکسی نانوذرات نقره با روش حداقل غلظت بازدارنده (MIC) مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها
نانوذرات نقره سنتز شده توسط جذب بیشینه در طول موج 420 نانومتر در روش UV-Vis مورد تایید قرار گرفتند. تصاویر میکروسکوپ الکترونی SEM وTEM نشان داد که نانوذرات نقره کروی شکل و دارای میانگین اندازه 38.89 نانومتر می‏ باشند. هم چنین نتایج XRD ساختار مکعبی نانوذره سنتز شده را تایید می کند. نتایج روش کارت ویل و PCR نشان داد که از میان 21 جدایه اسینتوباکتر ‏بامانی، 12 سویه دارای پمپ افلاکس فعال هستند. همچنین، میزان MIC اتیدیوم بروماید در سویه‏ های مقاوم به همراه نانوذرات نقره با کاهش همراه بود.
نتیجه گیری
با توجه به اثرات ضدپمپ افلاکسی نانوذرات نقره سنتز شده در سویه های اسینتوباکتر بامانی به نظر می‏ رسد که این نانوذره پتانسیل استفاده در صنایع دارویی را دارد اما مطالعات بیشتر در این زمینه مورد نیاز می‏ باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
210 -221
لینک کوتاه:
magiran.com/p1801425 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.