مقایسه میزان گلوکز قطره اول و بعدی خون سرانگشتی در بیماران دیابتی ادماتوی بخش مراقبت های ویژه به روش کانون تیماری

پیام:
چکیده:
اهداف
بر اساس اصول فیزیولوژی، خون مورد استفاده در سیستم کانون تیماری خون مویرگی است که محتویات بیوشیمی آن در تعادل با مایع میان بافتی است. در بیماران دیابتی ادماتو، قطرات اول و دوم خون محل نیشترزده شده به لحاظ ظاهری با یکدیگر متفاوتند. در مراکز درمانی کشور قطره اول به عنوان آزمایش گلوکز خون به روش کانون تیماری استفاده می شود. این مطالعه با هدف مقایسه سنجش میزان گلوکز از طریق قطره اول و بعدی خون سرانگشتی و نمونه خون وریدی بیماران دیابتی ادماتوی بخش مراقبت های ویژه سکته مغزی اجرا شد.
مواد و روش ها
در این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی در سال 1390، تعداد 103 بیمار دیابتی ادماتوی بستری در بخش آی سی یو سکته مغری مرکز قائم مشهد به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. گلوکومتری با قطرات خون اول و بعدی مویرگی و نمونه استاندارد وریدی همزمان صورت پذیرفت. داده ها به کمک نرم افزار SPSS 17 و توسط آزمون های آماری تحلیل واریانس با اندازه های تکراری، آزمون T زوجی و نمودار بلند- آلتمن تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
در میزان گلوکز خون دو قطره اول و بعدی سرانگشتی اختلاف معنی داری وجود نداشت (257/0=p)، در حالی که بین نمونه قطره اول و بعدی با نمونه استاندارد وریدی اختلاف معنی دار مشاهده شد (05/0p<). همچنین بین دو قطره در بیان نتایج گلوکومتری همبستگی شدید وجود داشت.
نتیجه گیری
استفاده از قطره خون اول یا بعدی مویرگی نتایج گلوکومتری یکسانی دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
67 -72
لینک کوتاه:
magiran.com/p1801603 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.