مقایسهٔ اثربخشی درمان شناختی رفتاری و ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر حساسیت اضطرابی و علائم اختلال اضطراب فراگیر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف
اختلال اضطراب فراگیر از اختلال های اضطرابی مزمن و مخرب محسوب شده که با بیشتر اختلال های روانی در ارتباط است. پژوهش حاضر با هدف مقایسهٔ اثربخشی درمان شناختی رفتاری و ذهن آگاهی بر حساسیت اضطرابی و علائم اختلال اضطراب فراگیر دانش آموزان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر انجام گرفت.
روش بررسی
پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی بود. جامعهٔ آماری را تمامی دانش آموزان دختر سال چهارم مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 95-1394 شهرستان رباط کریم تشکیل دادند. از این جامعه 45 دانش آموز بر اساس روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه (15نفر در گروه اول و 15 نفر در گروه دوم و 15 نفر درگروه کنترل) تقسیم شدند و در 9 جلسه با برنامهٔ ذهن آگاهی و در 9 جلسه با درمان شناختی رفتاری تحت آموزش قرار گرفتند. آزمودنی ها قبل و بعد از مداخلات با مقیاس اضطراب فراگیر (GAD-7) و شاخص حساسیت اضطرابی (ASI) ارزیابی شدند. داده ها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره و با نرم افزار SPSS نسخهٔ 18 تجزیه وتحلیل شد.
یافته ها
نتایج نشان داد درمان شناختی رفتاری و ذهن آگاهی در کاهش حساسیت اضطرابی و علائم اضطراب فراگیر اثربخش بوده (0٫001
نتیجه گیری
درمان شناختی رفتاری و ذهن آگاهی در کاهش حساسیت اضطرابی و علائم اختلال اضطراب فراگیر تاثیرگذار است و می تواند در کنار سایر رویکردها ازجمله مداخلات دارویی موثر واقع شود.
زبان:
فارسی
در صفحه:
74
لینک کوتاه:
magiran.com/p1801803 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!