بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر زاهدان در مورد پاپ اسمیر و سرطان دهانه رحم

نویسنده:
چکیده:
سرطان دهانه رحم بعد از سرطان پستان شایع ترین سرطان در زنان می باشد. ارتقا بهداشت فردی و شرکت در برنامه های غربالگری سرطان، می تواند منجر به کاهش بروز برخی از سرطان ها نظیر پستان و دهانه رحم گردد، با آموزش و بالا رفتن سطح آگاهی، حداقل یک سوم از سرطان ها قابل پیشگیری هستند. منظور از نگارش این مقاله بررسی توصیفی و تحلیلی آگاهی، نگرش و عملکرد زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر زاهدان در مورد پاپ اسمیر و سرطان دهانه رحم و تحلیل برخی از مشخصات فردی موثر روی آگاهی نگرش و عملکرد افراد مورد پژوهش می باشد. منابع این مطالعه عبارت بود از فرم مصاحبه خود ساخته که شامل 5 قسمت اطلاعات مربوط به آگاهی، نگرش عملکرد مشخصات فردی و مشکلات زنان مامایی افراد مورد پژوهش می باشد. اطلاعات توسط فرم مصاحبه خود ساخته از 400 زن واجد شرایط واحدهای پژوهش از 10 مرکز بهداشتی درمانی به مدت 3 ماه، از اول مهر، الی اول دی ماه 1380 جمع آوری شد. روش تحقیق توصیفی از نوع کیفی است و جهت تجزیه و تحلیل داده ها ازآزمونهای آمار استنباطی و توصیفی استفاده شد. نتایج نشان داد بیشتر افراد از آگاهی و عملکرد متوسط و نگرش بی نظر برخوردار بودند افراد زیر 20 و بالای 40 سال (P<0.02). زنان بلوچ طبقات پایین اجتماعی (P<0.0001) و تحصیلات پایین (P<0.0001) به وضوح از نمره آگاهی نگرش و عملکرد کمتری برخوردار بودند و تنها نگرش با شغل ارتباط معنی داری را نشان داد. در حالی که آگاهی و عملکرد با شغل ارتباط معنی داری نشان ندادند. بنابراین با توجه به اهمیت شرکت زنان در برنامه های غربالگری سرطان و متوسط بودن سطح آگاهی و نگرش و عملکرد زنان می بایستی برنامه های آموزشی گسترده ای در جهت ارتقاء سطح آگاهی، نگرش و عملکرد زنان پی ریزی گردد.
زبان:
فارسی
صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p180249 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!