بررسی علل اقدام به خودکشی نوجوانان ارجاع شده به بیمارستان گلستان اهواز در سال 80-79

چکیده:
میزان اقدام به خودکشی در نوجوانان در سال های اخیر افزایش چشمگیری یافته است. پدیده های انتحاری مخصوصا درنوجوانان یک مشکل رو به رشد بهداشت روانی عمومی است. خودکشی نه تنها می تواند خسارت جبران ناپذیری را بر فرد و وابستگان او وارد سازد، بلکه به عنوان یکی از علائم آسیب شناسی اجتماعی و طبق نظر عده ای از کارشناسان، گسستگی و عدم توحید زندگی جمعی را به ما هشدار می دهد.
افزایش نگران کننده میزان خودکشی ها در دهه های اخیر و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی و روانی آن، سازمان بهداشت جهانی را بر آن داشت تا در برنامه بهداشت برای همه تا سال 2000 کاهش میزان خودکشی در کشورهای جهان را به عنوان یکی از اهداف خود معرفی کند.
در راستای تحقق هدف مذکور، در پژوهش حاضر علل اقدام به خودکشی نوجوانان مورد بررسی قرار گرفت.
جامعه آماری در این پژوهش، کلیه نوجوانان اقدام به خودکشی در سنین11 تا 19 ساله شهرستان اهواز، تعداد نمونه 52 مورد شامل 23 پسر و 29 دختر و مکان پوهش بیمارستان گلستان اهواز از فاصله 6 ماه از ابتدای اسفند 79 لغایت پایان مرداد ماه? 0 بوده است.
نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که علت خودکشی در نمونه مورد تحقیق مشکلات عاطفی- ارتباطی و جنسی- جسمانی- روانی هستند. علت 46درصد خودکشی نوجوانان عامل عاطفی- ارتباطی و علت 12. 6درصد خودکشی در این گروه سنی عامل جنسی-جسمانی-روانی است.
بنابراین، بر اساس داده های حاصل می توان نتیجه گرفت که از میان دو عامل، مشکلات عاطفی -ارتباطی نقش بسیار مهمی را در اقدام به خودکشی نوجوانان، ایفا می کنند.
زبان:
فارسی
صفحه:
24
لینک کوتاه:
magiran.com/p180252 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!