اندازه گیری غلظت کلسیم در شیر رسیده مادران اهوازی و بررسی لزوم نمونه گیری از دو پستان

چکیده:
با توجه به اهمیت حیاتی کلسیم در تغذیه انسان و همچنین اختلافات جغرافیایی در ترکیب شیر انسان، آگاهی از ترکیب شیر از نظر این ماده مغذی در مناطق مختلف حائز اهمیت است. هدف ازاین مطالعه مقطعی اندازه گیری غلظت کلسیم در شیر رسیده مادران در شهر اهواز و بررسی لزوم نمونه گیری ازدو پستان برای این منظور بود. پنجاه و سه مادر شیرده سالم بین 1.5 تا 3 ماه پس از زایمان وارد مطالعه شدند. از هر کدام از پستانها حدود 10 میلی لیتر شیر اولیه بوسیله دست گرفته شد و مقدار کلسیم در آنها با روش اسپکترومتری جذب اتمی اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل های آماری با نرم افزار SPSS و آزمونهای Paired t-test و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. میانگین غلظت کلسیم در شیر 235 میلی گرم در لیتر بود. بین غلظت کلسیم شیر در دو پستان همبستگی آماری معنی داری دیده نشد ولی بین متوسط غلظت کلسیم در دو پستان با غلظت کلسیم در هر یک از پستانها همبستگی آماری معنی دار دیده شد (P<0.01). از یافته های این مطالعه مقطعی می توان نتیجه گیری نمود که برای تعیین میانگین غلظت کلسیم در شیر مادر در گروهی از افراد، گرفتن یک نمونه تصادفی از یک پستان کفایت می کند.
زبان:
فارسی
صفحه:
63
لینک کوتاه:
magiran.com/p180258 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!