ارزیابی میزان تماس با فرم آلدئید در آزمایشگاه ناتومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

چکیده:
هدف از این تحقیق تعیین میزان تماس کوتاه مدت با فرم آلدئید و مقایسه با استاندارد حد تماس توصیه شده در دانشجویان در آزمایشگاه آناتومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بود.
بمنظور تعیین میزان تماس با فرم آلدیئد بر طبق دستورالعمل روش نمونه برداری و آنالیز شماره 3500 از سوی انستیتو ملی ایمنی و بهداشت حرفه ای (نایوش) طی نمونه برداری محیطی و فردی تعداد 100 نمونه هوا جمع آوری گردید. به روش اسید کروموتروپیک با تکنیک اسپکتروفتومتری مرئی درطول موج 580 نانومتر، میزان جذب نمونه ها تعیین شد و سپس توسط منحنی استاندارد، غلظت آنها اندازه گیری شد.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که متوسط تماس محیطی 0.414 قیمت در میلیون (پی پی ام) (محدوده ای از 0.029 تا 0.52) بود و متوسط تماس فردی 0.568 پی پی ام (محدوده ای از 0.43 تا 0.67) بود. تماس کوتاه مدت با فرم آلدئید در بین دانشجویان درمعرض از حد توصیه شده بر حسب غلظت سقف به میزان 0.1 پی پی ام از سوی نایوش بیشتر بود.
مقادیر تماس در مقایسه با طبقه بندی از سوی نایوش (0.1-1 پی پی ام) در حد متوسط بود.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که وضعیت توزیع تراکم محیطی و فردی فرم آلدئید در طی روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشتبه یکنواخت بودند و تفاوت معنی داری را نشان نمی دادند.
میزان فرم آلدئید در نمونه های فردی در مقایسه با نمونه های محیطی بطور معنی داری بیشتر (P<0.05). نتایج این تحقیق بر الزام طراحی، ساخت، آزمایش و اجرای یک نوع سیستم تهویه مکشی موضعی متحرک تاکید دارد.
زبان:
فارسی
صفحه:
69
لینک کوتاه:
magiran.com/p180259 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!