بررسی تاثیر آموزش مولفه های هوش معنوی بر میزان اضطراب مرگ در سالمندان

پیام:
چکیده:
اهداف این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش مولفه های هوش معنوی بر میزان اضطراب مرگ در سالمندان مقیم سرای سالمندان شهر سنندج انجام شد.
مواد و روش ها روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش اجرا نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی افراد ساکن سرای سالمندان در شهر سنندج در نیمه اول سال 1395 تشکیل داده اند. از این جامعه آماری و از بین کسانی که در مقیاس اضطراب مرگ نمره بالایی دریافت کرده بودند، 20 نفر به شیوه در دسترس انتخاب و در دو گروه 10 نفری (گروه آزمایش و گروه کنترل) جایگزین شدند. مقیاس اضطراب مرگ کالت-لستر (1969) به عنوان پیش آزمون روی آزمودنی ها اجرا شد. سپس گروه آزمایشی مداخله مبتنی بر رویکرد آموزش، مفاهیم هوش معنوی را در هشت جلسه به مدت 90 دقیقه دریافت کردند. طی این مدت گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای را دریافت نکردند. بعد از اتمام جلسات مداخله، پس آزمون روی آزمودنی ها اجرا شد. داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس یک راهه و چندراهه و ازطریق نرم افزار spss-22 تحلیل شدند.
یافته ها میانگین و انحراف معیار سنی گروه آزمایش 68/5±5/62 و گروه کنترل 33/4±1/63 سال بود. نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت معنا داری در مرحله پس آزمون بین گروه آزمایش (81/4±9/120) و گروه کنترل (65/8±3/131) نشان داد (01/0P≤). بنابراین مشخص شد آموزش مولفه های هوش معنوی باعث کاهش اضطراب مرگ سالمندان شده است. همچنین آموزش مولفه های هوش معنوی باعث کاهش دو بعد اضطراب (مرگ اطرافیان و دیدن اطرافیانتان درحال مرگ) در سالمندان شد (01/0P≤). اما در کاهش ابعاد اضطراب مرگ در خصوص مرگ خود و دیدن خود درحال مرگ نتایج معنا داری مشاهده نشد.
نتیجه گیری بر اساس یافته های پژوهش، آموزش مولفه های هوش معنوی در کاهش اضطراب مرگ موثر است. بنابراین توصیه می شود در مراکز سالمندان به آموزش جنبه های معنوی به سالمندان توجه بیشتری مبذول شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
110 -123
لینک کوتاه:
magiran.com/p1803490 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.