برآورد میزان فرسایش آبکندی و توسعه آن ها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور

پیام:
چکیده:
فرسایش آبکندی به عنوان یکی از مخرب ترین نوع فرسایش آبی عامل مهمی در تغییرات زمین ریخت در حوزه های آبخیز است. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تغییرات مورفولوژیکی و گسترش آبکند ها طی بازه های زمانی 1344تا 1394 صورت گرفت، به طوری که ویژگی های مورفولوژیکی 22 آبکند با استفاده از عکس های هوایی، تصویر ماهواره ای IRS و ثبت به وسیله GPS در دو مقطع زمانی 1334-1387 و 1387-1394 استخراج شدند. نتایج نشان داد سطح تحت فرسایش مستقیم آبکندی در سه سال مورد بررسی 1334، 1387 و 1394 به ترتیب برابر با 9/2، 4 و 4/7 هکتار بوده است. به طور کلی از سال 1334 تا 1394 آبکندها از نظر تعداد و سایر ویژگی های ریخت شناسی، روند رو به رشدی را داشته اند. همچنین با توجه به اندازه گیری های حاصل از ابعاد آبکندها و رشد و گسترش آن ها، آبکندهای واقع در تشکیلات مارنی حوزه آبخیز چه از نظر ابعاد ویژگی های مورد بررسی و چه از نظر رشد و گسترش طی مقاطع زمانی مورد بررسی، دارای بزرگی و شدت بیشتری هستند، به طوری که میانگین مقدار رشد طولی آبکندهای واقع در تشکیلات غیر مارنی و مارنی به ترتیب برابر با 3/0 و 15/2 برای مقطع زمانی 1334 تا 1387 و همچنین 96/0 و 23/11 برای مقطع زمانی 1387 تا 1394 برحسب متر در سال به دست آمد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
69 -78
لینک کوتاه:
magiran.com/p1804079 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!