استفاده از مدل جاذبه برای استخراج انحنای مرز دریاچه سد

پیام:
چکیده:
در این تحقیق از مدل جاذبه به منظور افزایش قدرت تفکیک مکانی DEM در دریاچه کوثر استفاده شد. مدل جاذبه در زیر پیکسل ها بر اساس مقادیر پیکسل های همسایه و تاثیر آن ها روی زیرپیکسل های یک پیکسل مرکزی می باشد. در این تحقیق از دو مدل همسایگی پیکسل های مماس و مدل همسایگی چهارگانه به منظور تخمین مقادیر زیر پیکسل ها استفاده شد. هر مدل دارای پیکسل های همسایه متفاوت اند که به کمک آن ها مقادیر جاذبه هر زیر پیکسل محاسبه می شود. پس از تولید تصاویر خروجی برای زیرپیکسل ها در مقیاس های 2، 3، 4 با همسایگی های متفاوت، بهترین مقیاس با مناسب ترین نوع همسایگی با استفاده از نقاط کنترل زمینی تعیین شد و مقادیر RMSE برای آن ها محاسبه شد. به منظور مقایسه صحت نتایج استخراج شده از مدل رقومی ارتفاع زمین، با استفاده از تصاویر لندست 8 شاخص NDVI استخراج شد. سپس مرز دریاچه با استفاده از این شاخص به دست آمده است. نتایج نشان داد که با استفاده از مدل جاذبه، دقت و صحت تصاویر خروجی بهبود بخشیده شده و همچنین قدرت تفکیک مکانی آن ها نیز افزایش پیدا می کند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
57 -68
لینک کوتاه:
magiran.com/p1804080 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!