ارزیابی فرسایش خاک و رسوب حوزه آبخیز مندرجان با استفاده از مدل های USPED و RUSLE در محیط سیستم اطلاعات مکانی (GIS)

پیام:
چکیده:
خاک یکی از مهمترین عوامل تولید است که در زندگی اقتصادی و اجتماعی انسان تاثیر بسیار دارد. در تحقیق حاضر، توزیع مکانی فرسایش خاک و رسوب حوزه آبخیز مندرجان با مساحت 21100 هکتار با استفاده از مدل های USPED و RUSLE مورد ارزیابی قرار گرفت. داده های مورد استفاده در تحقیق حاضر شامل تصویر ماهواره ای سنجنده OLI مربوط به تاریخ 12 تیرماه 1394، اطلاعات بافت خاک، آمار بارش ماهانه و مدل رقومی ارتفاع (DEM) با قدرت تفکیک مکانی 30 متر می باشد. براساس نتایج حاصل از مدل USPED، کلاس فرسایش کم، متوسط، شدید و خیلی شدید به ترتیب 8/10، 45، 8 و 3/16 درصد از مساحت منطقه مورد مطالعه را شامل می شوند. همچنین کلاس های رسوبگذاری کم، متوسط، شدید و خیلی شدید به ترتیب 3/4، 9/2، 5/2 و10 درصد از مساحت منطقه را به خود اختصاص می دهند. براساس نتایج به دست آمده از مدل RUSLE، کلاس فرسایش کم، متوسط، شدید و بسیار شدید به ترتیب 55، 3/13، 5/11 و 20 درصد از مساحت منطقه را شامل می شوند. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد که اگر دو مدل USPED و RUSLE باهم ترکیب شوند، می توان مناطق بحرانی را از لحاظ فرسایش خاک اولویت بندی کرد و و براساس اولویت اقدام به اجرای عملیات حفاظت خاک نمود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
43 -56
لینک کوتاه:
magiran.com/p1804081 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!