ارزیابی کمی و کیفی تولیدات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در پایگاه استنادی اسکوپوس

پیام:
چکیده:
مقدمه
رشد سریع تولیدات علمی و تعداد محققان در دنیا، سیاست گذاران را به فکر یافتن راه کارهایی برای ارزیابی پژوهشگران واداشت. شاخص های علم سنجی با استفاده از روش های کمی به تحلیل علم در این زمینه می پردازد. هدف از این مطالعه ارزیابی تولیدات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان می باشد.
روش ها
مطالعه حاضر از نوع پیمایشی- تحلیلی بود. جامعه مورد مطالعه آن شامل برونداد علمی اعضای هیات علمی دانشگاه علو م پزشکی کرمان تا پایان مرداد ماه 1393 می باشد. جمع آوری داده ها با استفاده از چک لیست و روش مشاهده مستقیم در پایگاه استنادی اسکوپوس انجام شد.
نتا یج: بالاترین میانگین (میانه)، مقالات منتشر شده در دانشکده ها مربوط به داروسازی با (50/20) 66/17 مقاله بود و کمترین میانگین (میانه) مقالات منتشر شده با (0) 08/3 مقاله متعلق به پرستاری بود (0001/0 >P). بالاترین شاخص اچ محاسبه شده در اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 17 بود و شاخص اچ نزدیک به نیمی از اعضای هیات علمی صفر بود. همبستگی مثبت، قوی و معنی داری بین سن علمی و شاخص اچ مشاهده گردید (8/0 =r و 0001/0 >P). شاخص اچ با مرتبه علمی رابطه مثبت و معنی داری نشان داد (0001/0 >P).
بحث و نتیجه گیری
با توجه به پژوهش های انجام شده به نظر می رسد اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از نظر تولیدات علمی با کیفیت استاندارد، تفاوت قابل ملاحظه ای با پژوهشگران دیگر دانشگاه های علوم پزشکی ندارند؛ اما هنوز با پژوهشگران بین الملل فاصله زیادی است. سیاست گذاران نیز باید با سیاست گذاری و برنامه های دقیق زمینه رشد علمی را بیش از پیش فراهم نمایند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
268 -278
لینک کوتاه:
magiran.com/p1804173 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.