آگاهی از علم ارگونومی و رابطه آن با شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی در فیزیوتراپ های شهر شیراز

پیام:
چکیده:
مقدمه
ارگونومی علمی است که به توانایی ها و محدودیت های جسمانی و روانی انسان پرداخته و عدم توجه به این علم منجر به آسیب های جسمانی کارکنان و کاهش کارآیی و بهره وری سازمان ها می گردد. هدف از این مطالعه، بررسی آگاهی از علم ارگونومی و رابطه آن با شیوع اختلالات اسکلتی - عضلانی در فیزیوتراپ های شهر شیراز می باشد.
روش ها
پژوهش حاضر از نوع مقطعی-تحلیلی در سال 1394 انجام گرفت. در این پژوهش، کلیه فیزیوتراپ های شاغل در بیمارستان های شهر شیراز شرکت داشتند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه سنجش آگاهی در مورد ارگونومی بود. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 22 تجزیه وتحلیل شدند.
نتا یج: میانگین سن و سابقه کار فیزیوتراپ ها به ترتیب 5/8 ± 06/34 و 45/7 ± 38/9 سال بود. میانگین آگاهی فیزیوتراپ ها از اصول ارگونومی، وضعیت شرایط کاری، میزان آسیب شغلی و مشکلات کاری به ترتیب 50/0±15/3، 52/0±70/2 و 82/0± 80/1 از 5 امتیاز بود. بین آگاهی در زمینه ارگونومی و اختلالات اسکلتی– عضلانی ارتباط معناداری وجود داشت (04/0P=). به ازای هر واحد افزایش آگاهی در زمینه ارگونومی نسبت شانس ابتلا به اختلالات اسکلتی – عضلانی در افراد کاهش می یافت (04/0P=، 995/0 – 086/0 95= CI%، 259/0OR=).
بحث و نتیجه گیری
نتایج نشان می دهد، افزایش آگاهی در زمینه ارگونومی موجب کاهش اختلالات اسکلتی- عضلانی می شود؛ بنابراین برنامه مدون آموزشی می تواند تاثیر بسزایی در افزایش شناخت وضعیت های درست بدنی در حین انجام کار داشته و به تبع آن اختلالات اسکلتی – عضلانی و آسیب ها و مشکلات شغلی را کاهش دهد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
279 -289
لینک کوتاه:
magiran.com/p1804179 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.