بررسی میزان اضطراب، افسردگی، سلامت عمومی و کیفیت زندگی در والدین کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم

پیام:
چکیده:
مقدمه
با توجه به این که والدین کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم بیشتر از والدین کودکان مبتلا به دیگر اختلالات تکاملی و کودکان با رشد معمولی مستعد ابتلا به اختلالات روان پزشکی هستند، این مطالعه با هدف بررسی اضطراب، افسردگی، سلامت عمومی و کیفیت زندگی در والدین کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم در مقایسه با گروه کنترل انجام شد.
روش ها
این مطالعه از نوع مقطعی، توصیفی-تحلیلی بود و جمعیت هدف، والدین کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم مراجعه کننده به روان پزشک کودک و نوجوان کلینیک بعثت و یکی از مراکز توان بخشی شهر کرمان بودند که توسط روان پزشک کودک و نوجوان بر اساس معیارهای DSM-IV-TR تشخیص اوتیسم کودک مسجل شده بود. گروه کنترل از میان والدین کودکان بالای دو سال مبتلا به بیماری جسمی، انتخاب شدند. در مطالعه انجام شده 66 نفر در گروه مداخله و 66 نفر در گروه کنترل شرکت کردند که در هر گروه 33 نفر مرد و 33 نفر زن بودند. پرسشنامه های افسردگی همیلتون، اضطراب همیلتون، سلامت عمومی GHQ-28 و کیفیت زندگی WHOQOL-BREIF برای دو گروه تکمیل شد. داده ها با آزمون t-test مورد آنالیز آماری قرار گرفت.
نتا یج: بین میانگین نمرات اضطراب، افسردگی و کیفیت زندگی دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده شد (001/0 P <)؛ اما بین میانگین نمره سلامت عمومی دو گروه تفاوت معنی دار نبود.
بحث و نتیجه گیری
والدین کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم بیشتر مستعد ابتلا به اضطراب و افسردگی هستند و از سطح پایین تر کیفیت زندگی برخوردارند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
314 -322
لینک کوتاه:
magiran.com/p1804188 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.