تاثیر برنامه آموزش تغذیه بر مصرف منظم صبحانه مبتنی بر الگوی فرانظریه ای در دانش آموزان شهر جیرفت

پیام:
چکیده:
مقدمه
صبحانه به عنوان مهم ترین وعده غذایی روزانه شناخته شده است. هدف این مطالعه تعیین تاثیر برنامه آموزش تغذیه بر مصرف منظم صبحانه مبتنی بر الگوی فرانظریه ای در دانش آموزان شهر جیرفت بود.
روش ها
این مطالعه نیمه تجربی بر روی 290 دانش آموز انجام گرفت که به طور تصادفی به دو گروه کنترل و مداخله تقسیم شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای استاندارد بود. مداخله آموزشی بر اساس الگوی فرانظریه ای انجام گرفت. داده ها قبل و 3 ماه پس از مداخله آموزشی گرد آوری شد. داده ها در نرم افزار SPSS نسخه 19 وارد و با آزمون های آماری ویلکاسون و کای مربع، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتا یج: قبل از مداخله آموزشی ، 17% گروه مداخله در مرحله عمل و نگهداری بودند که بعد از مداخله به 7/87 % رسید. نتایج نشان از افزایش معنی دار مصرف صبحانه و میانگین نمرات فرآیندهای تغییر از 47/71 به 16/86 ، خودکارآمدی از 84/27 به 57/33 و موازنه تصمیم گیری از 97/34 به 74/43 بود (001/0P<). همچنین میانگین و انحراف معیار، فرآیندهای تغییر و خودکارآمدی گروه کنترل افزایش معنی دار اندکی داشت (001/0P<).
بحث و نتیجه گیری
مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی فرانظریه ای در سه ماه بعد، تغییرات نسبتا مناسبی را در رفتار تغذیه ای دانش آموزان ایجاد کرد. با توجه به کم هزینه بودن و اثربخشی آموزش تغذیه ای بر اساس این الگو، لزوم تعمیم این گونه برنامه های آموزشی ضروری به نظر می رسد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
333 -343
لینک کوتاه:
magiran.com/p1804190 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.