بیان ADAMTS-1در سلول های کومولوس: بیومارکری برای تعیین بلوغ اووسیت

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
سلول های کومولوس طی رشد فولیکولی از طریق برقراری ارتباط دوطرفه باعث تنظیم تکامل تخمک می گردد. بیان ADAMTS-1 طی رشد فولیکولی و به منظور طبیعی نگهداشتن لایه های سلول های گرانولوزا کاملا ضروری می باشد. از آن جایی که مطالعات محدودی در این زمینه صورت گرفته است، هدف از مطالعه حاضر، بررسی بیان ژن ADAMTS-1 در سلول های کومولوس انسانی و ارتباط احتمالی آن با بلوغ تخمک می باشد.
مواد و روش ها
در مطالعه حاضر 50 زن نابارور (با میانگین سنی 4018 سال) که به دلیل انسداد لوله ای یا فاکتور مردانه، تحت درمان برای لقاح آزمایشگاهی قرار داشتند، مورد بررسیثقغقغ قرار گرفتند. بلافاصله پس از جداکردن کمپلکس کومولوس- اووسیت، سلول های کومولوس جدا و درادامه با استفاده از تکنیک RT-PCR وq real time PCR ، میزان بیان ژن های ADAMTS-1 و actin-β اندازه گیری شدند.
یافته ها
میزان بیان ژن ADAMTS-1 در سلول های کومولوس تخمک های مچور (MII) در مقایسه با تخمک های GVبه طور معناداری بیشتر بود (02/0P=). شایان ذکر است که عدد 14/5 به عنوان
∆CT cut off pointبرای تعیین نتایج مثبت کاذب و حقیقی به دست آمد. علاوه براین، حساسیت و ویژگی تجمعی برای بیومارکر مورد مطالعه به ترتیب عبارت بودند از: 90 درصد و 67 درصد.
نتیجه گیری
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میزان بیان ADAMTS-1در تخمک های GVبه دست آمده، بسیار پایین تر از میزان بیان ADAMTS-1در اووسیت های رسیده است و ADAMTS-1 می تواند به عنوان مارکری اختصاصی در سلول های کومولوس جدا شده از اووسیت در تعیین میزان بلوغ تخمک مورد استفاده قرار گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
263 -269
لینک کوتاه:
magiran.com/p1804382 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.